Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Slobozia, conform Anexelor nr. 1 şi 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL Slobozia nr. 258/30.06.2022 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Slobozia.
Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul propriu www.municipiulslobozia.ro.
Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Serviciului Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia şi Direcţiei de Asistenţă Socială Slobozia, în vederea ducerii la îndeplinire.
 

 Anexe

  • 68.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro