Skip Ribbon Commands
Skip to main content
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 840.000 lei, de la bugetul local al Municipiului Slobozia, pe anul 2024, capitolul 67.2 A, ca sprijin financiar pentru Mănăstirea “Sfinţii Voievozi” Slobozia pentru asigurarea cheltuielilor premergătoare depunerii de către aceasta a cererii de finanţare pentru proiectul „RESTAURARE, CONSOLIDARE, PROTECŢIE ŞI CONSERVARE A MĂNĂSTIRII SFINŢII VOIEVOZI, CU HRAMUL SF. ARHANGHELI MIHAIL I GAVRIL DIN MUNIIPIUL SLOBOZIA, JUDEŢUL IALOMIŢA” în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, Prioritatea 6-0 regiune atractivă, Obiectiv specific RSO 5.1 - ’’Promovarea dezvoltării integrate şi incluzive în domeniul social, economic şi al mediului, precum şi a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil şi a securităţii în zonele urbane”, precum şi a cheltuielilor neeligibile şi contribuţia beneficiarului..
Art. 2. Sumele vor fi solicitate de către Mănăstirea ’’Sfinţii Voievozi”-Slobozia, pe măsura angajării cheltuielilor. Cererea de decontare va fi însoţită de documente justificative. Sumele vor fi decontate în termen de maximum 30 zile de la prezentarea documentelor justificative. La finalizarea proiectului, beneficiarul, va prezenta un decont justificativ final iar sumele neutilizate conform destinaţiei vor fi restituite. 
Art. 3. începând cu data intrării în vigoare a rezentei, prevederile HCL Slobozia nr. 290/07.11.2023 îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor Municipiului Slobozia prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe website-ul:
https://municipiulslobozia.ro.
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcţei Finanţe Publice Locale şi Mănăstirii “Sfinţii Voievozi” Slobozia, în vederea aducerii la îndeplinire, respectiv unităţii de cult, spre ştiinţă
 

 Anexe

  • 62.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro