HCL nr.       1 din 17.01.2011 - privind înfiinţarea Poliţiei Local a Municipiului Slobozia

HCL nr.       2 din 17.01.2011 - privind constituirea Comisiei Locale de ordine publică la nivelul
                                                  Municipiului Slobozia
HCL nr.       3 din 17.01.2011 - privind aprobarea documentaţiei pentru obiectivul ,,Instalaţii cu panouri
                                                  solare-energii recuperabile la unităţi de învăţământ - etapa II"
HCL nr.       4 din 27.01.2011 - privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 61/27.05.2011, modificată prin
                                                  HCL nr. 97/16.07.2010 prin care se stabilesc nivelurile impozitului pentru
                                                  unele mijloace de transport
HCL nr.       5 din 27.01.2011 - privind indexarea cu indicele de inflaţie al anului 2010 a preţurilor de
                                                  concesionare pentru terenuri, respectiv a chiriilor pentru spaţiile aflate în
                                                  proprietatea municipiului Slobozia
HCL nr.       6 din 27.01.2011 - privind aprobarea taxelor de revendicare, adopţie şi cazare a câinilor fără
                                                  stăpân
HCL nr.       7 din 27.01.2011 - privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială
                                                  Slobozia a unor imobile situate pe str.Viilor, nr.61
HCL nr.       8 din 27.01.2011 - privind prelungirea perioadei de dare în administrare către Biblioteca ,,Ştefan
                                                  Bănulescu" a unui spaţiu situat la parterul blocului MB 20, sc.D, b-dul Matei
                                                  Basarab
HCL nr.       9 din 27.01.2011 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului
                                                  Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Slobozia
HCL nr.     10 din 27.01.2011 - privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru municipiul
                                                  Slobozia
HCL nr.     11 din 27.01.2011 - privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi
                                                  efectuate în anul 2011 de către beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul
                                                  minim garantat
HCL nr.     12 din 27.01.2011 - privind transmiterea în folosinţă cu titlu gratuit de către Organizaţia
                                                  Utilizatorilor de Apă Ialomiţa 48 Slobozia şi Organizaţia Utilizatorilor de Apă
                                                  Fundata a infrastructurii de irigaţii ce face parte din domeniul privat al
                                                  municipiului Slobozia
HCL nr.     13 din 27.05.2011 - privind aprobarea statutului municipiului Slobozia

HCL nr.     14 din 27.01.2011 - privind zonarea terenurilor din municipiul Slobozia şi stabilirea preţurilor
                                                  minime de concesionare a acestora
HCL nr.     15 din 27.01.2011 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Slobozia
                                                  şi administrarea Consiliului Local a unui imobil situat pe str. Nordului,
                                                  ansamblul ,,80 apartamente", în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
HCL nr.     16 din 27.01.2011 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Slobozia nr.68/27.05.2010
                                                  privind constituirea Comisiei tehnico-economice ca organ consultativ cu
                                                  atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă
HCL nr.     17 din 27.01.2011 - privind aprobarea Regulamentului de concesionare a bunurilor proprietate
                                                  privată a municipiului Slobozia
HCL nr.     18 din 27.01.2011 - privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe de 491,00 mp.
                                                  teren situat pe str.Vlad Ţepeş, nr.20, către dl. Stan Cristi-Emil
HCL nr.     19 din 27.01.2011 - prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzare a terenului situat în
                                                  Slobozia, strada Cuza-Vodă, nr.9 Bis, nr. cad. 31120, către S.C. Cosmin
                                                  Exim S.R.L, care îl deţine în prezent în concesiune
HCL nr.      20 din 10.02.2011 - privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Poliţia Locală a
                                                   Municipiului Slobozia
HCL nr.      21 din 10.02.2011 - privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei
                                                   Locale a Municipiului Slobozia
HCL nr.      22 din 10.02.2011 - privind desemnarea domnului Marinescu Ionel în funcţia de şef al Serviciului
                                                   Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Slobozia
HCL nr.      23 din 10.02.2011 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Slobozia
                                                   pe anul 2011
HCL nr.      24 din 10.02.2011 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Slobozia în cadrul
                                                   consiliilor de administraţie ale unităţilor şcolare din municipiul Slobozia
HCL nr.      25 din 02.03.2011 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.57/29.04.2010 privind
                                                   aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru
                                                   obiectivul de investiţii - ,,Amenajare Centrul comunitar al persoanelor în
                                                   vârstă din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa"
HCL nr.      26 din 31.03.2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului
                                                   Public de Asistenţă Socială al Municipiului Slobozia
HCL nr.      27 din 31.03.2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul
                                                   Comunitar al persoanelor vârstnice din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa
HCL nr.      28 din 31.03.2011 - privind aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local în vederea
                                                   efectuării orelor de muncă de către beneficiarii Legii nr.416/2001 privind
                                                   venitul minim garantat
HCL nr.      29 din 31.03.2011 - privind alocarea de la bugetul local a unor sume reprezentând ajutoare de
                                                   urgenţă pentru dna. Arcade Gabriela-Alina, dl. Radu Tudorel şi dl. Fusea
                                                   Tudorache
HCL nr.      30 din 31.03.2011 - privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al municipiului
                                                   Slobozia pentru reţeaua instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din
                                                   municipiul Slobozia pentur anul şcolar 2011 - 2012
HCL nr.      31 din 31.03.2011 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Slobozia nr.
                                                   24 din 10.02.2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
                                                   Slobozia în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor şcolare din
                                                   municipiul Slobozia
HCL nr.      32 din 31.03.2011 - privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu
                                                   dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Slobozia
HCL nr.      33 din 31.03.2011 - privind aprobarea listelor cu informaţiile de interes public ce se comunică din
                                                   oficiu, precum şi a informaţiilor exceptate de la accesul liber al cetăţenilor
HCL nr.      34 din 31.03.2011 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Slobozia
                                                   pe anul 2011
HCL nr.      35 din 31.03.2011 - privind aprobarea participării municipiului Slobozia la programul naţional de
                                                   înnoire a parcului auto, în vederea achiziţionării în anul 2011 a unui
                                                   autoturism
HCL nr.      36 din 31.03.2011 - privind acordarea unor facilităţi fiscale S.C. Project Construct S.R.L.

HCL nr.      37 din 31.03.2011 - privind alocarea de la bugetul local al municipiului Slobozia a sumei de
                                                   200.000 lei pentru Mănăstirea ,,Sf. Voievozi"
HCL nr.      38 din 31.03.2011 - privind aprobarea redevenţei datorată de S.C. Inter Group S.R.L. în anul
                                                   2011 pentru bunurile concesionate conform contractului de concesiune nr.
                                                   2833/23.01.2007
HCL nr.      39 din 31.03.2011 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, conservarea,
                                                   scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunuri aparţinând municipiului
                                                   Slobozia
HCL nr.      40 din 31.03.2011 - privind aprobarea programului lucrărilor de investiţii pentru reabilitarea şi
                                                   extinderea reţelelor de distribuţie apă şi canalizare ce urmează a fi realizate
                                                   în anul 2011 de S.C. URBAN S.A. şi completarea contractului de
                                                   concesiune nr.1973/11.05.1999 încheiat cu S.C. URBAN S.A.
HCL nr.      41 din 31.03.2011 - prin care se instituie taxa specială de divorţ pe cale administrativă

HCL nr.      42 din 31.03.2011 - privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit dnei. Niţu
                                                   Mariana-Ionela, conform prevederilor Legii nr.15/2003
HCL nr.      43 din 31.03.2011 - privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe de 315,00 mp.
                                                   teren situat pe str.Plevna, nr.66, către dna. Dobrin Aura
HCL nr.      44 din 31.03.2011 - privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în Policlinica cu
                                                   plată către Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Ialomiţa
HCL nr.      45 din 31.03.2011 - privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în
                                                   elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a
                                                   teritoriului în municipiul Slobozia
HCL nr.       46 din 31.03.2011 - privind completarea art.1 din HCL nr.16/27.01.2011 privind constituirea
                                                    Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism ca organ
                                                    consultativ cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă
HCL nr.       47 din 13.03.2011 - privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului
                                                    Slobozia
HCL nr.       48 din 13.03.2011 - privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de
                                                    reşedinţă
HCL nr.       49 din 31.03.2011 - privind completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr.12
                                                    din 27.01.2011 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Organizaţia
                                                    Utilizatorilor de apă Ialomiţa 48 Slobozia şi Organizaţia Utilizatorilor de
                                                    apă Fundata a infrastructurii de irigaţii ce face parte din domeniul privat al
                                                    municipiului Slobozia
HCL nr.       50 din 31.03.2011 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Slobozia pentru
                                                    perioada aprilie - iunie 2011
HCL nr.       51 din 28.04.2011 - privind stabilirea veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea
                                                    bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă
                                                    necesitate pentru nevoile unei familii, în vederea acordării venitului minim
                                                    garantat
HCL nr.       52 din 28.04.2011 - privind tranformarea unor funcţii vacante în cadrul serviciilor publice aflate
                                                    în subordinea Consiliului Local Slobozia
HCL nr.       53 din 28.04.2011 - privind stabilirea criteriilor şi procedurilor de organizare a concursului pentru
                                                    ocuparea postului de director al DADP Slobozia
HCL nr.       54 din 28.04.2011 - privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu 
                                                    dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Slobozia
HCL nr.       55 din 28.04.2011 - privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al Municipiului
                                                    Slobozia pentru anul 2010
HCL nr.       56 din 28.04.2011 - privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la 
                                                    încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2010 şi rectificarea bugetului
                                                    de venituri şi cheltuieli pe anul 2011
HCL nr.       57 din 28.04.2011 - privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului
                                                    2011
HCL nr.       58 din 28.04.2011 - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
                                                    ''Modernizare drumuri agricole de acces şi de exploataţie, situate în
                                                    în Fondul Funciar Agricol al localităţii Slobozia
HCL nr.       59 din 28.04.2011 - privind scutirea Fundaţiei  ''Floarea ialomiţeană'' de la plata impozitului pentru
                                                    clădirea situată în Slobozia str. Ianache nr. 92B
HCL nr.       60 din 28.04.2011 - privind aprobarea situaţiilor financiare la sfarşitul anului 2010

HCL nr.       61 din 28.04.2011 - privind alocarea de la bugetul local a sumei de 3000 lei reprezentând ajutor
                                                    de urgenţă pentru d-na Pandele Alexandrina-Daniela
HCL nr.       62 din 28.04.2011 - de modificare a HCL 167/30.11.2007  privind stabilirea ca situaţie deosebită
                                                    a deficitului de personal medical(medici) şi alocarea de la bugetul local a unor
                                                    sume reprezentând ajutoare de urgenţă
HCL nr.       63 din 28.04.2011 - privind transmiterea cu titlu gratuit a unor utilaje din patrimoniul Muncipiului 
                                                    Slobozia către Municipiul Alexandria
HCL nr.       64 din 28.04.2011 - privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren către Direcţia Generală de
                                                    Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa
HCL nr.       65 din 28.04.2011 - privind organizarea activităţii de păşunat în Municipiul Slobozia în anul 2011
                                                   
HCL nr.       66 din 28.04.2011 - privind aprobarea unui spaţiu în cadrul Oborului municipal Slobozia, destinat
                                                    comercializării autoturismelor second hand
HCL nr.       67 din 28.04.2011 - privind modificarea şi completarea HCL 47/31.03.2011 privind aprobarea
                                                    inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Slobozia
HCL nr.       68 din 09.05.2011 - privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public  
                                                    Municipiului Slobozia
HCL nr.       69 din 09.05.2011 - privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 140/2010 prin care s-a aprobat 
                                                    studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ''Utilităţi platformă
                                                    industrială IMM - Slobozia'', modificată prin H.C.L. nr. 144/2010
HCL nr.       70 din 26.05.2011 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012
HCL nr.       71 din 26.05.2011
- privind zonarea terenurilor din intravilanul Municipiului Slobozia
                                                    pentru stabilirea impozitului pe teren si clădiri în anul 2012,conform Legii nr.
                                                   571/2003 privind Codul fiscal
HCL nr.       72 din 26.05.2011 - hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate şi a
                                                    preţurilor pentru bunurile produse de D.A.D.P. Slobozia
HCL nr.       73 din 26.05.2011 - hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local
                                                    nr. 49/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a
                                                    locurilor de parcare de reşedinţă
HCL nr.       74 din 26.05.2011 - privind modificarea Anexei 2 de la H.C.L. nr. 56/28.04.2011 privind
                                                    aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea
                                                    exerciţiului bugetar aferent anului 2010 si rectificarea bugetului de venituri si
                                                    cheltuieli pe anul 2011
HCL nr.       75 din 26.05.2011 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Slobozia
                                                    pe anul 2011
HCL nr.       76 din 26.05.2011 - privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu
                                                   dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Slobozia
HCL nr.       77 din 26.05.2011 - privind înregistrarea municipiului Slobozia în Sistemul naţional electronic de
                                                    plată online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) si plata
                                                    comisionului aferent plăţilor electronice ale impozitelor şi taxelor locale
HCL nr.       78 din 26.05.2011 - privind transformarea unor funcţii din cadrul Poliţiei Locale Slobozia,
                                                    Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Slobozia, respectiv
                                                    Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia
HCL nr.       79 din 26.05.2011 - privind aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii ale Direcţiei Municipale
                                                   pentru Cultură, Sport şi Tineret Slobozia
HCL nr.       80 din 26.05.2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenelor/
                                                    concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi temporar vacante
                                                    de conducere şi execuţie din cadrul Poliţiei Locale Slobozia
HCL nr.       81 din 26.05.2011 - privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 2019,88 mp
                                                   către Parohia “Sfântul Prooroc Ilie” Slobozia
HCL nr.       82 din 26.05.2011 - privind soluţionarea unor cereri de schimb de locuinţe construite pentru tineri
                                                    prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
HCL nr.       83 din 26.05.2011 - privind conferirea titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Slobozia domnului
                                                    Ioan Neşu
HCL nr.       84 din 26.05.2011 - privind constituirea comisiei de concurs si comisiei de soluţionare a contestaţiilor
                                                    în vederea ocupării postului vacant de consilier, gradul I, din cadrul Aparatului
                                                    permanent de lucru al Consiliului Local Slobozia
HCL nr.       85 din 26.05.2011 - privind aprobarea finanţării obiectivului de investiţii „Proiectare şi execuţie pentru
                                                    îmbunătăţirea calităţii apei în sistemul de distribuţie a apei la consumator(staţie de
                                                    tratare apa potabilă) din municipiul Slobozia”
HCL nr.       86 din 26.05.2011 - privind completarea H.C.L. nr. 47/31.03.2011 privind aprobarea inventarului
                                                    bunurilor din domeniul public al Municipiului Slobozia
HCL nr.       87 din 10.06.2011 - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului
                                                    „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Slobozia”
HCL nr.       88 din 27.06.2011 - privind încetarea de drept a mandatului de  consilier local al doamnei
                                                    Gabriela Petre
HCL nr.       89 din 27.06.2011 - privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 27/2011 privind aprobarea 
                                                    Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul comunitar
                                                    al persoanelor vârstnice din municipiul Slobozia
HCL nr.       90 din 27.06.2011 - privind abrogarea unor hotărâri ale Consiliului Local Slobozia

HCL nr.       91 din 27.06.2011 - privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care
                                                    nu dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Slobozia
HCL nr.       92 din 27.06.2011 - prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă
                                                    de 40,00 m.p. situat în municipiul Slobozia, b-dul Matei Basarab,
                                                    bloc J 1 – Şcoala generală nr. 2, către I.I. Scarlat Florica, ce îl deţine în
                                                    prezent în concesiune
HCL nr.       93 din 27.06.2011 - privind retragerea dreptului de folosinţă a unor terenuri acordate  tinerilor
                                                    pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr. 15/2003
HCL nr.       94 din 27.06.2011 - privind stabilirea unor măsuri referitoare la securitatea la incendiu a halelor
                                                    din Bazarul municipal
HCL nr.       95 din 27.06.2011 - privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniul public
                                                    al Municipiului Slobozia
HCL nr.       96 din 27.06.2011 - privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea, autorizarea şi
                                                    amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Slobozia
HCL nr.       97 din 27.06.2011 - privind modificarea H.C.L. nr. 87/10.06.2011 referitoare la aprobarea
                                                    studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului „Centrul Naţional de
                                                    Informare şi Promovare Turistică Slobozia”
HCL nr.       98 din 27.06.2011 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Slobozia pentru
                                                    perioada iulie - septembrie 2011
HCL nr.       99 din 28.07.2011 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Slobozia
                                                    pe luna iulie anul 2011
HCL nr.       100 din 28.07.2011 - privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului
                                                     2011
HCL nr.       101 din 28.07.2011 - privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu
                                                     dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Slobozia
HCL nr.       102 din 28.07.2011 - privind alocarea de la bugetul Direcţiei municipale pentru cultură, sport
                                                     şi tineret Slobozia a sumei de 10.000 lei pentru desfăşurarea Taberei Excelenţei
                                                     Ialomiţene şi participarea la Programul de educaţie “Grădiniţa estivală”
HCL nr.       103 din 28.07.2011 - privind modificarea şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2001
                                                      prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al Municipiului
                                                      Slobozia
HCL nr.       104 din 28.07.2011 - privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Slobozia
HCL nr.       105 din 28.07.2011 - privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Slobozia
HCL nr.       106 din 28.07.2011 - privind transformarea unor funcţii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
                                                      municipiului Slobozia, Serviciului Public de Asistenţă Socială şi Direcţiei Municipale
                                                      pentru Cultură, Sport şi Tineret
HCL nr.       107 din 28.07.2011 - privind stabilirea amplasamentelor pe care se vor desfăşura activităţi culturale şi
                                                      comerciale în aer liber
HCL nr.       108 din 28.07.2011 - privind completarea H.C.L. nr. 125/30.09.2010
HCL nr.       109 din 28.07.2011 - prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 22,11 m.p.
                                                     situat în municipiul Slobozia, strada Păcii, lot I/5, către d-l Stângă Dorel, ce îl deţine în
                                                     prezent în concesiune
HCL nr.       110 din 28.07.2011 - prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 835,00 m.p.
                                                     situat în municipiul Slobozia, şoseaua Brăilei, nr. 1, către S.C. DMC PREST S.R.L.,
                                                     ce îl deţine în prezent în concesiune
HCL nr.       111 din 28.07.2011 - prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 22,65 m.p.
                                                     situat în municipiul Slobozia, str. Aleea Rondă, lot 1, către Biroul Notarului Public
                                                     Sava Doina, ce îl deţine în prezent în concesiune
HCL nr.       112 din 28.07.2011 - privind stabilirea unor reglementări referitoare la vânzarea construcţiilor aferente unor
                                                      puncte şi centrale termice din domeniul privat al municipiului Slobozia
HCL nr.       113 din 28.07.2011 - privind efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Slobozia şi domnul
                                                     Chiriţă Marian , în scopul realizării Bulevardului 24 ianuarie 1859
HCL nr.       114 din 28.07.2011 - privind efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Slobozia şi
                                                     S.C. ADMET S.R.L., în scopul extinderii cimitirului uman Slobozia Nouă
HCL nr.       115 din 28.07.2011 - privind modificarea H.C.L. nr. 17/17.07.2008 referitoare la desemnarea 
                                                     Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv Municipal Slobozia
HCL nr.       116 din 12.08.2011 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Slobozia
                                                      pe luna august anul 2011
HCL nr.       117 din 12.08.2011 - privind numirea domnului Banu Cătălin în funcţia de consilier, gradul I,
                                                      în cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Slobozia
HCL nr.       118 din 12.08.2011 - pentru completarea H.C.L. nr. 103 / 28.07.2011 privind modificarea şi înlocuirea
                                                     Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 83 / 2001 prin care se stabilesc inventarele
                                                     care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Slobozia
HCL nr.       119 din 31.08.2011 - privind modificarea H.C.L. nr. 1 / 20.06.2008 prin care s-a ales comisia
                                                     de validare a Consiliului Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa
                                                     pentru mandatul 2008 - 2012
HCL nr.       120 din 31.08.2011 - privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Petre Elena
HCL nr.       121 din 31.08.2011 - privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care
                                                      nu dispun de locuinţă pe teritoriul Municipiului Slobozia
HCL nr.       122 din 31.08.2011 - prin care se aprobă PROTOCOLUL DE COOPERARE în vederea stabilirii
                                                     procedurii de cooperare între Municipiul Slobozia şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
HCL nr.       123 din 31.08.2011 - pentru completarea H.C.L. nr. 104 / 28.07.2011 privind aprobarea inventarului
                                                     domeniului privat al Municipiului Slobozia
HCL nr.       124 din 31.08.2011 - privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe de 360,00 mp. teren
                                                     situat pe strada Mărăşeşti, nr. 11, către d-nii MĂRUNTU STREINU COSMIN-IONUŢ
                                                     şi DUMITRU NICOLETA-ALINA
HCL nr.       125 din 31.08.2011 - privind modificarea art. 1 din Capitolul II al contractului de concesiune
                                                      nr. 205/15.02.1994, la care au rezultat diferenţe de teren în urma efectuării
                                                      lucrărilor de cadastru urban
HCL nr.       126 din 31.08.2011 - prin care se completează articolul 1 din H.C.L. nr. 134 / 27.07.2001 privind
                                                      transmiterea în administrare a suprafeţei de 255 m.p., teren situat pe strada
                                                      Episcopiei către Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor
HCL nr.       127 din 31.08.2011 - pentru completarea H.C.L. nr. 103 / 28.07.2011 privind modificarea şi înlocuirea
                                                     Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 83 / 2001 prin care se stabilesc inventarele
                                                     care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Slobozia
HCL nr.       128 din 31.08.2011 - privind completarea H.C.L. nr. 126 / 30.09.2010 prin care se modifică şi completează
                                                      art. 1, 2 şi 4 din H.C.L. nr. 145 / 28.07.2005, referitoare la concesionarea unui teren
                                                      situat pe DN – 2A pentru amplasare Hypermarchet
HCL nr.       129 din 31.08.2011 - privind aprobarea raportului de evaluare şi a redevenţei valorice datorate de
                                                     S.C. URBAN S.A. către Consiliul Local Slobozia în anii 2010 şi 2011, pentru
                                                     bunurile concesionate conform contractului de concesiune nr. 1973 / 11.05.1999
HCL nr.       130 din 31.08.2011 - privind aprobarea tarifelor în vederea organizării unor activităţi culturale în cadrul
                                                     Casei de Cultură Municipale
HCL nr.       131 din 31.08.2011 -prin care se aprobă organigramele şi statele de funcţii ale Aparatului de specialitate
                                                     al Primarului Municipiului Slobozia, direcţiilor, serviciilor publice de interes local,
                                                     respectiv Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Slobozia
HCL nr.       132 din 31.08.2011 - privind constituirea comisiei de evaluare în vederea concesionării unor bunuri din
                                                     domeniul privat al Municipiului Slobozia
HCL nr.       133 din 31.08.2011 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a participării la susţinerea costurilor
                                                     de implementare a proiectului precum şi preluarea costurilor de întreţinere a
                                                     obiectivului de investiţii „Centrul multifuncţional cartier Bora, Slobozia”
HCL nr.       134 din 31.08.2011 - privind stabilirea unor facilităţi fiscale persoanelor fizice şi juridice care desfaşoară
                                                     activităţi comerciale în Bazarul Municipal Slobozia
HCL nr.       135 din 08.09.2011 - privind darea în administrare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
                                                     Copilului Ialomiţa a unui teren situat în Municipiul Slobozia, str. Lacului, nr. 4
HCL nr.       136 din 29.09.2011 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate
                                                      integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011
HCL nr.       137 din 29.09.2011 - privind aprobarea depunerii unei Cereri de Finanţare în cadrul Programului
                                                      “Cultura 2007 – 2013” şi asigurarea contribuţiei proprii din bugetul local al Municipiului
                                                      Slobozia pentru cheltuielile eligibile ale proiectului
HCL nr.       138 din 29.09.2011 - privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de
                                                      locuinţă pe teritoriul municipiului Slobozia
HCL nr.       139 din 29.09.2011 - privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor locuri de casă, conform prevederilor
                                                      Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare
HCL nr.       140 din 29.09.2011 - privind modificarea numărului personalului nedidactic pentru unele unităţi şcolare
                                                     din Municipiul Slobozia
HCL nr.       141 din 29.09.2011 - privind modificarea H.C.L. nr. 211/2009 privind  trecerea în domeniul privat
                                                     al municipiului Slobozia şi administrarea Consiliului Local a infrastructurii de irigaţii
                                                     fără proprietar (antene de irigaţii şi hidranţii aferenţi acestora) existentă la SPP 48 şi
                                                     SPP 109 situate pe raza municipiului Slobozia
HCL nr.       142 din 29.09.2011 - privind modificarea H.C.L. nr. 12/27.01.2011 privind transmiterea către Organizaţia
                                                     Utilizatorilor de Apă Ialomiţa 48 Slobozia şi Organizaţia Utilizatorilor de Apă Fundata
                                                     a infrastructurii de irigaţii ce face parte din domeniul privat al municipiului Slobozia
HCL nr.       143 din 29.09.2011 - privind modificarea H.C.L. nr. 114/2011 privind efectuarea unui schimb de terenuri
                                                      între Municipiul Slobozia şi S.C. ADMET S.R.L., în scopul extinderii cimitirului uman
                                                      Slobozia Nouă
HCL nr.       144 din 29.09.2011 - privind acordul Consiliului Local Slobozia în vederea constituirii unei ipoteci de către
                                                      S.C. Rompetrol Downstream S.R.L.
HCL nr.       145 din 29.09.2011 - privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local Slobozia, urmare a încetării
                                                      mandatului de consilier local al d-nei Petre Gabriela
HCL nr.       146 din 29.09.2011 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Slobozia pentru perioada
                                                      octombrie - decembrie 2011
HCL nr.       147 din 27.10.2011 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia pe anul 2011

HCL nr.       148 din 27.10.2011 - privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2011

HCL nr.       149 din 27.10.2011 - privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun
                                                      de locuinţă pe teritoriul municipiului Slobozia
HCL nr.       150 din 27.10.2011 - privind îndreptarea unei erori materiale din conţinutul Hotărârii Consiliului Local Slobozia
                                                      nr. 29/29.04.2010 privind completarea H.C.L. nr. 106/2009 prin care s-au stabilit
                                                      contravenţii la normele de gospodărire, administrare şi întreţinere a domeniului public şi
                                                      privat al municipiului Slobozia
HCL nr.       151 din 27.10.2011 - privind transformarea unor funcţii din cadrul Poliţiei Locale Slobozia
HCL nr.       152 din 27.10.2011 - privind transformarea unor posturi contractuale din cadrul
                                                      Direcţiei de Administrare a Domeniului Public Slobozia
HCL nr.       153 din 27.10.2011 - privind modificarea numărului personalului nedidactic pentru
                                                     Grupul Şcolar „Înălţarea Domnului” din Municipiul Slobozia
HCL nr.       154 din 27.10.2011 - pentru completarea H.C.L. nr. 103 / 28.07.2011 privind modificarea şi înlocuirea
                                                      Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 83 / 2001 prin care se stabilesc inventarele
                                                      care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Slobozia
HCL nr.       155 din 27.10.2011 - privind retragerea dreptului de folosinţă a unor terenuri acordate tinerilor pentru
                                                      construirea unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr. 15/2003,
                                                      cu modificările şi completările ulterioare
HCL nr.       156 din 27.10.2011 - prin care se modifică articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local Slobozia
                                                      nr. 180/24.09.2009 privind aprobare PUZ “Şoseaua Ciulniţei” pentru construire sediu
                                                      administrativ şi service auto
HCL nr.       157 din 27.10.2011 - privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe de 318,00 mp teren situat
                                                      pe str. Oituz, nr. 3, către dra Robu Cătălina Izabela
HCL nr.       158 din 27.10.2011 - privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe de 26,00 mp. teren situat
                                                      pe str. Vânători, zona bl. D1, către S.C. Oyl Company Logistic S.R.L.
                                                      pentru extindere spaţii comerciale
HCL nr.       159 din 27.10.2011 - prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 22,00 m.p.
                                                      situat în Municipiul Slobozia, strada Vânători, zona bloc A1, lot. 1, către dl. Zicu Mihai,
                                                      ce îl deţine în prezent în concesiune
HCL nr.       160 din 27.10.2011 - prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 22,00 m.p.
                                                     situat în Municipiul Slobozia, strada Lacului, zona bloc 29, lot. 1, către dl. Zicu Mihai,
                                                     ce îl deţine în prezent în concesiune
HCL nr.       161 din 27.10.2011 - prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de22,00 m.p.
                                                     situat în Municipiul Slobozia, strada Lacului, zona bloc 29, lot. 2, către S.C.
                                                     MOZAIC COM S.R.L., ce îl deţine în prezent în concesiune
HCL nr.       162 din 27.10.2011 - privind  vânzarea unui apartament situat în Municipiul Slobozia, strada Prelungirea
                                                      Mihai Viteazu, bloc. F9, sc. A, ap. 8 către titularul contractului de închiriere
HCL nr.       163 din 27.10.2011 - privind  vânzarea unui apartament situat în Municipiul Slobozia, strada Aleea Băii,
                                                      bloc T 1, scara C, etaj I, apartament 6 către titularul contractului de închiriere
HCL nr.       164 din 27.10.2011 - privind aprobarea unor măsuri în vederea vânzării prin licitaţie publică a reţelei de
                                                      termoficare a Municipiului Slobozia
HCL nr.       165 din 27.10.2011 - privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Slobozia a sumei de 3.000 lei,
                                                      reprezentând ajutor de urgenţă pentru doamna Mihai Georgeta
HCL nr.       166 din 27.10.2011 - privind redistribuirea unor fonduri la unele unităţi de învăţământ cu personalitate
                                                      juridică din Municipiul Slobozia 
HCL nr.       166 din 27.10.2011 - privind redistribuirea unor fonduri la unele unităţi de învăţământ cu personalitate
                                                      juridică din Municipiul Slobozia 
HCL nr.       166 din 27.10.2011 - privind redistribuirea unor fonduri la unele unităţi de învăţământ cu personalitate
                                                      juridică din Municipiul Slobozia 
HCL nr.       167 din 29.11.2011 -  privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Slobozia pentru
                                                      perioada noiembrie 2011 - ianuarie 2012
HCL nr.       168 din 29.11.2011 - privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu
                                                     dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Slobozia 
HCL nr.       169 din 29.11.2011 - privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Slobozia a sumei de 1.500 lei,
                                                      reprezentând ajutor de urgenţă pentru doamna Radu Valerica  
HCL nr.       170 din 29.11.2011 - privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Slobozia a sumei de 5.000 lei,
                                                      reprezentând ajutor de urgenţă pentru doamna Ochiverzi Daniela – Marcela,
                                                      pentru tratarea bolii de care suferă fiica sa, Ochiverzi Nicoleta  
HCL nr.       171 din 29.11.2011 - privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Slobozia a sumei de 5.000 lei,
                                                      reprezentâd ajutor de urgenţă pentru doamna Draghia Daniela,
                                                      pentru tratarea bolii de care suferă fiul său, Draghia Mihai - Ionuţ
HCL nr.       172 din 29.11.2011 - privind instituirea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Slobozia pentru
                                                      persoanele fizice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate
HCL nr.       173 din 29.11.2011 - privind  vânzarea unui apartament situat în Municipiul Slobozia, strada Nordului,
                                                      bloc V 10, scara B, apartament 16, către titularul contractului de închiriere
HCL nr.       174 din 29.11.2011 -prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de
                                                     450,00 m.p. situat în Municipiul Slobozia, strada Ulmului, nr. 8, către
                                                    dl. Ghinea Vasile, ce îl deţine în prezent în concesiune    
HCL nr.       175 din 29.11.2011 - privind modificarea structurii funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale
                                                     a Municipiului Slobozia
HCL nr.       176 din 29.11.2011 - privind modificarea art. 1 din Capitolul II al contractului de concesiune 
                                                      nr. 980/25.05.1999, la care au rezultat diferenţe de teren în urma efectuării
                                                      lucrărilor de cadastru urban
HCL nr.       177 din 29.11.2011 - privind modificarea H.C.L. nr. 104 / 28.07.2011 privind aprobarea inventarului
                                                      domeniului privat al Municipiului Slobozia 
HCL nr.       178 din 29.11.2011 - referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local Slobozia nr. 103/28.07.2011
                                                      privind modificarea şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia
                                                      nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public
                                                      al Municipiului Slobozia  
HCL nr.       179 din 29.11.2011 - privind aprobarea documentaţiei “Plan urbanistic zonal Parc panouri fotovoltaice
                                                      zona est Slobozia”
HCL nr.       180 din 29.11.2011 - privind stabilirea unor reglementări referitoare la Serviciul Public de Alimentare
                                                      cu Apă, Canalizare şi Epurare în Municipiul Slobozia 
HCL nr.       181 din 29.11.2011 - privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Slobozia nr.  80/26.05.2011
                                                      referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
                                                      examenelor/concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi temporar
                                                      vacante de conducere şi execuţie din cadrul Poliţiei Locale Slobozia  
HCL nr.       182 din 29.11.2011 - privind darea în administrare către Consiliul Judeţean Ialomiţa a unor terenuri
                                                     ce fac parte din domeniul public al Municipiului Slobozia
HCL nr.       183 din 29.11.2011 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia pe
                                                      anul 2011
HCL nr.       184 din 19.12.2011 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia pe
                                                     anul 2011
HCL nr.       185 din 19.12.2011 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Slobozia
                                                      aferent anului 2011
HCL nr.       186 din 19.12.2011 - privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu
                                                     dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Slobozia
HCL nr.       187 din 19.12.2011 - privind alocarea sumei de 52.000 lei de la bugetul local al Municipiului Slobozia,
                                                      reprezentând ajutor de urgenţă pentru dra Aron Alexandra
HCL nr.       188 din 19.12.2011 - privind suplimentarea numărului de funcţii în cadrul Serviciului Public Activităţi
                                                      Autofinanţate
HCL nr.       189 din 19.12.2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul
                                                      de specialitate al Primarului  Municipiului Slobozia
HCL nr.       190 din 19.12.2011 - privind modificarea structurii funcţiilor publice din cadrul Aparatului de Specialitate
                                                      al Primarului Municipiului Slobozia şi unor servicii publice aflate în subordinea
                                                      Consiliului Local Slobozia
HCL nr.       191 din 19.12.2011 - privind aprobarea planului de acţiuni şi  de lucrări de interes local  pentru anul 2012
                                                      în vederea efectuării orelor de muncă de către  beneficiarii Legii 416/2001 privind
                                                      venitul minim garantat
HCL nr.       192 din 19.12.2011 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Slobozia
                                                      nr. 70/26.05.2011 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012
HCL nr.       193 din 19.12.2011 - prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 450,00 m.p.
                                                      situat în municipiul Slobozia, strada Stejarului, nr. 5, către dl. Vişan Petru,
                                                      care îl deţine în prezent în concesiune
HCL nr.       194 din 19.12.2011 - privind  vânzarea unui apartament situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare,
                                                      nr. 6, bloc 20 ( fost 46 ), scara A, etaj II, apartament 15, către doamna Voicu Florentina
HCL nr.       195 din 19.12.2011 - privind  vânzarea unui apartament situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare,
                                                      nr. 10, bloc 16, scara A, parter, apartament 1, către domnul Bobocel Viorel – Marius
HCL nr.       196 din 19.12.2011 - prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzarea terenului în suprafaţă de 450,00 m.p.
                                                      situat în municipiul Slobozia, strada Ulmului, nr. 5, către dl. Buricescu Gheorghe - Laurenţiu,
                                                      care îl deţine în prezent în concesiune
HCL nr.       197 din 19.12.2011 - privind retragerea dreptului de folosinţă a unor terenuri acordate tinerilor pentru
                                                      construirea unei locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr. 15/2003,
                                                      cu modificările şi completările ulterioare
HCL nr.       198 din 19.12.2011 - privind modificarea art. 1 din Capitolul II al contractului de concesiune  nr.
                                                     1297/12.09.2001, la care au rezultat diferenţe de teren în urma efectuării
                                                      lucrărilor de cadastru urban
HCL nr.       199 din 19.12.2011 - privind modificarea art. 1 din Capitolul II al contractului de concesiune
                                                      nr. 2249/14.02.2007, la care au rezultat diferenţe de teren în urma efectuării
                                                      lucrărilor de cadastru urban
HCL nr.       200 din 19.12.2011 - privind efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Slobozia şi
                                                      S.C. RAVAL COM S.R.L.
HCL nr.       201 din 19.12.2011 - privind darea în administrare către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
                                                      Siguranţa Alimentelor Ialomiţa a unui teren ce face parte din domeniul public
                                                      al Municipiului Slobozia
HCL nr.       202 din 19.12.2011 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Slobozia nr. 161/17.11.2010
                                                      privind darea în administrare a suprafeţei de 2.900 m.p., respectiv 5.790,00 m.p.
                                                      teren aferent DC 70 către Consiliul Local al oraşului Amara în vederea realizării
                                                      investiţiei “Staţie de epurare compactă în oraşul Amara”
HCL nr.       203 din 19.12.2011 - prin care se conferă titlul de “ Cetăţean de onoare al Municipiului Slobozia”
                                                      domnului Ştefan Teodor