Anexa la H.C.L. nr. 26/31.03.2011
 
 
 
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA SLOBOZIA
 
 
   
CUPRINS
 
 
CAPITOLUL  I- Dispozitii generale…………….…………...........….……………………..….…...….2
 
CAPITOLUL  II  Principii şi valori ……….............................……............…………………...…....….4
 
CAPITOLUL  III  Structuraorganizatorica…………………………................................…..…….......6
 
CAPITOLUL  IV Managementul S.P.A.S……….............................………………...........…..….…...7
 
CAPITOLUL  V Birou „ Monitorizarea persoanelor cu handicap persoanelor vârstnice si
subventii”..................................................................................................................................................7
 
CAPITOLUL VI Compartiment “Venit minim garantat, alocatii,indemnizatii copii si burse
scolare”…………………………………………………………………………………………............12
 
CAPITOLUL VII  Compartiment Resurse umane…………………….…………….............………..15
 
CAPITOLUL VIII  Compartiment Asistenta juridica………………….………………...…...............19
 
CAPITOLUL IX Compartiment  Buget contabilitate,locuinte sociale si relatii cu publicul
 ………………………………………………………………………………………………….............20
 
CAPITOLUL X Compartiment Probleme de rromi…………………………..…..….......................…25
 
CAPITOLUL XI Centrul de ingrijire de zi…………………...........…………………..…..............…..26
 
CAPITOLUL XII Compartiment  Servicii socio-medicale……………………………...............….…32
 
CAPITOLUL XIII  Cantina de ajutor social ,,Sf. Nicolae”…………………………....……............. .33
 
CAPITOLUL XIV  Compartiment Asistenti personali”………………………..…..….…...............…35
 
CAPITOLUL XV Compartiment  Asistenta medico-sociala.................................................................36
 
CAPITOLULXVI Reguli generale privind circulaţia şi operarea documentelor în cadrul 
serviciului public de asistenta sociala ……………………………………………………....................44
 
CAPITOLUL XV.Dispoziţii finale şi tranzitorii......................................................................................45
 
 
 
 
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
 
Art.1 Infiintat  in conformitate cu prevederile art. 3) si 4 )din Hotararea nr. 90/2003, Serviciul Public de Asistenţã Socialã Slobozia este organizat ca unitate cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local Slobozia, cu sediul in Slobozia, strada Episcopiei, nr.1.
Art. 2 Serviciul Public de Asistenţã Socialã are ca obiective principale: menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacitãţii individuale pentru depãşirea unei situaţii de nevoie, cronice sau de urgenţã, în cazul în care copilul,  persoana adulta sau familia este incapabilã financiar, fizic sau mental sã o rezolve.
Art.3  În realizarea acestor obiective Serviciul Public de Asistenţã Socialã realizeazã la nivelul Municipiului Slobozia aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţã socialã în domeniul protecţiei copilului,  familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi  a oricãror persoane aflate  la nevoie.
Art.4. Legătura cu  diferitele compartimente ale Primăriei Municipiului Slobozia se face prin conducătorii acestora, iar legătura cu alte instituţii  sau alte organe ale administraţiei de stat, prin directorul executiv.
Art.5 Conducătorii compartimentelor de specialitate prezintă, la cererea şefului ierarhic superior, ori de câte ori este nevoie, rapoarte privind activitatea compartimentelor pe care le conduc.  Conducătorii compartimentelor de specialitate vor colabora permanent în vederea îndeplinirii la timp şi în mod corespunzător a sarcinilor ce le revin.
Art.6.   În funcţie de specificul activităţii fiecăruia şi în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, compartimentele din cadrul serviciului întocmesc proiecte de decizii pe care le prezintă directorului în vederea emiterii acestora.
Art.7.Conducătorii compartimentelor de specialitate, din dispoziţia sau cu aprobarea conducerii Primăriei Municipiului Slobozia la propunerea directorului executiv al Serviciului Public de Asistenta Sociala, vor putea stabili şi alte sarcini decât cele prevăzute în prezentul Regulament, pentru personalul din cadrul acestora. Aceste sarcini vor fi prezentate în scris şi asumate sub semnătură de către cei îndreptăţiţi să le aducă la îndeplinire.
Art.8. În scopul realizãrii competenţelor ce îi revin, Serviciul Public de Asistenţã Socialã Slobozia îndeplineşte urmãtoarele funcţii:

1) Funcţia de identificare - funcţie prin care se asigurã identificarea persoanelor sau familiilor care se aflã în situaţie de risc care poate duce la sãrãcie sau marginalizare socialã, cuprinzând:
- identificarea persoanelor care trãiesc sub limita sãrãciei şi se încadreazã în prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat şi acordarea de sprijin pentru întocmirea dosarului de ajutor social;
- identificarea copiilor care se gãsesc în situaţii de risc, copiilor care locuiesc pe strãzi, familiilor care au copii în întreţinere şi se aflã în situaţii de risc;

- identificarea persoanelor cu handicap care pot beneficia de facilitãţi în funcţie de handicapul sau invaliditatea pe care o au şi ajutor la întocmirea dosarelor pentru a beneficia de drepturile prevãzute de lege;
- identificarea copiilor  aflati in situatii de criza si pentru care cea mai buna solutie este gazduirea in centru de zi .
2) Funcţia de strategie - funcţie prin care se asigurã elaborarea planurilor de asistenţã socialã pentru prevenirea şi combaterea marginalizãrii şi sãrãciei atât la nivel individual, de familie, cât şi la nivel de localitate:
- elaboreazã planul local de asistenţã socialã pentru dezvoltarea strategiilor locale în sprijinul persoanelor sau familiilor aflate în nevoie şi îl supune spre aprobare Consiliului Local Slobozia;
- propune Consiliului Local Slobozia adoptarea de mãsuri pentru prevenirea situaţiilor de marginalizare şi excludere socialã şi necesarul mijloacelor umane, materiale şi financiare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisãrãcie, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor la nivel local;

- propune, în baza unei documentaţii de justificare socio-economicã, încheierea unor convenţii de parteneriat cu reprezentanţi ai societãţii civile implicaţi în activitatea de asistenţã socialã;
- propune proiecte de program, de colaborare în domeniul asistenţei sociale cu organismele guvernamentale şi nonguvernamentale din ţarã şi strãinãtate cu activitate în domeniu şi urmãreşte realizarea lor;

- întocmeşte studii în vederea propunerii mãsurilor de diversificare a resurselor economico-financiare destinate susţinerii acţiunilor de protecţie socialã şi creşterii eficienţei în gestionarea acestor resurse;
- acţioneazã pentru promovarea alternativelor de tip familial pentru persoanele cu handicap care sunt instituţionalizate, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de recuperare şi integrare ambulatoriu.

3) Funcţia de colaborare cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi instituţiilor cu responsabilitãţi în domeniul asistenţei sociale, cu servicii publice de asistenţã socialã, precum şi cu reprezentanţii societãţii civile implicaţi în derularea programelor de asistenţã socialã:
- colaboreazã cu Direcţia Generala de Asistenţã Socialã si Protectia Copilului Ialomiţa;
- colaboreazã cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi instituţiilor cu responsabilitãţi în domeniul asistenţei sociale, precum şi cu reprezentanţi ai societãţii civile implicaţi în derularea unor programe de asistenţã socialã;

- colaboreazã cu DGASPC Ialomita şi cu celelalte instituţii în domeniu şi iniţiazã acţiuni comune de prevenire a abandonului şi abuzurilor asupra minorilor cu handicap;
- acţioneazã împreunã cu Inspectoratul  Scolar Ialomiţa pentru integrarea în învãţãmânt a minorilor cu handicap.
4) Funcţia de execuţie - prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisãrãcie, prevenirea şi combaterea marginalizãrii şi excluderii sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul municipiului:
- ţine evidenţa pe categorii a persoanelor şi familiilor asistate şi monitorizeazã evoluţia acestora, întocmeşte analize şi studii în vederea stabilirii mãsurilor care se impun pentru ameliorarea situaţiei în domeniu;
- ia în evidenţã şi acordã drepturile prevãzute de lege (ajutor social, ajutor bãnesc, alocaţii, indemnizatii pentru asistent personal etc.);
- încheie, cu aprobarea Consiliului Local Slobozia, parteneriate cu organizaţiile private românã şi strãine în iniţierea şi derularea unor programe care vizeazã persoanele cu handicap, copiii sau persoanele vârstnice, şi monitorizeazã activitatea acestora;
- acţioneazã pentru înlãturarea barierelor arhitecturale, etnice sau de orice altã naturã care împiedicã egalizarea şanselor de integrare în societate a persoanelor cu handicap;
- organizeazã şi rãspunde de plasarea persoanelor aflate în situaţii deosebite în centre de primire sau într-o instituţie de asistenţã socialã aflate pe raza judeţului Ialomiţa prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţã Socialã si Protectia Copilului Ialomiţa.

5) Funcţia de monitorizare - prin care se monitorizeazã în continuare, de la momentul identificãrii, copilul, persoana sau familia care se aflã în una din aspectele menţionate la art.8, alin.1).

 
CAPITOLUL II
PRINCIPII ŞI VALORI
 
Art.9 De mare importanţă în definirea instituţiei sunt principiile şi valorile după care se călăuzeşte Serviciul Public de  Asistenţã Socialã Slobozia, ce se organizeazã şi funcţioneazã pe baza urmãtoarelor principii:
(1) Universalitate
Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege. Prin acest drept recunoaştem principiul accesibilităţii egale la serviciile sociale pentru cetăţenii din Municipiul Slobozia.
(2)   Obiectivitate şi imparţialitate.
În acordarea serviciilor se va păstra o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.
(3)   Eficienţă şi eficacitate
În acordarea serviciilor se vor depune toate eforturile pentru rezolvarea situaţiei de criză în care se găseşte solicitantul, păstrându-se următoarele caracteristici: calitative, cantitativ adecvate şi pe o perioadă de timp suficienta pentru atingerea obiectivului propus. 
(4) Abordarea integrată în furnizarea de servicii sociale
Acordarea de servicii sociale se va baza pe o evaluare completă şi complexă (unde este cazul) a nevoilor solicitanţilor şi intervenţia asupra tuturor aspectelor problemei de rezolvat.
(5)Proximitate în furnizarea de servicii sociale
Serviciile sociale acordate vor fi adaptate nevoilor comunităţii şi la îndemâna cetăţenilor.
(6) Cooperare şi parteneriat
Serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii sociale. Se va asigura transferul şi monitorizarea beneficiarului atunci când situaţia o impune, către alte servicii sociale (primare sau specializate).
(7) Orientarea pe rezultate
Serviciul Public de Asistenţă Socială are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite.
(8) Îmbunătăţirea continuă a calităţii
Serviciul Public de Asistenţă Socială Slobozia se centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale şi pe eficientizarea resurselor disponibile.
 
Art.10. VALORI:
(1)   Egalitatea de şanse 
Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile sociale şi de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.
(2)  Libertatea de alegere
Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale.
(3)  Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane
Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrată a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp independenţa şi individualitatea. Aceasta urmăreşte să evite marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului că toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu, sunt fiinţe umane normale cu nevoi şi aspiraţii umane normale.
(4) Transparenţă şi participarea în acordarea serviciilor sociale
Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de asistenţă socială, precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale. Membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a fi parte integrată în planificarea şi furnizarea  serviciilor în comunitate.
(5) Confidenţialitatea
Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile şi rezonabile, astfel încât informaţiile care privesc beneficiarul să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul persoanei în cauză
(6) Demnitatea umană
Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Toţi oamenii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţele şi valorile personale. 
 
Art.11.Termenii mai frecvent utilizaţi în acest regulament au urmãtoarele înţelesuri potrivit normelor legale în materie:
1)asistenţa socialã - Asistenta sociala, componenta a sistemului national de protectie sociala, cuprinde serviciile sociale si prestatiile sociale acordate in vederea dezvoltarii capacitatilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala. (art. 2 alin. 2 din Legea 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţã socialã);
2)copil - copilul provenit din casatoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul dat in plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii ( Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare);
3)familia - semnificã soţul, soţia, copiii minori şi necãsãtoriţi care se gospodãresc împreunã; este asimilat termenului familie şi situaţia persoanei necãsãtorite care locuieşte şi se gospodãreşte împreunã cu copiii aflaţi în întreţinerea sa, cât şi barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, aflati in intretinerea acestora, care locuiesc si gospodaresc impreuna. ( Legea 416/2001);
4)handicap - afecţiune fizicã, senzorialã, psihicã, mentalã, care împiedicã persoana sau îi limiteazã accesul cu şanse egale la viaţa socio-profesionalã, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali şi sociali, profesiei, necesitând mãsuri de protecţie socialã în sprijinul integrãrii lor sociale şi profesionale;
5)incapacitate - desemneazã un numãr de limitãri, parţiale sau totale, funcţionale cauzate de deficienţe fizice, senzoriale, de condiţii de sãnãtate sau de mediu;
6) marginalizare socialã - pozitia sociala periferica, de izolare a indivizilor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice, educationale si comunicationale ale colectivitatii; ea se manifesta prin absenta unui minimum de conditii sociale de viata.;
7) nevoie specialã - reprezintã ansamblul de cerinţe indispensabile unei persoane pentru asigurarea condiţiilor de viaţã în vederea integrãrii sociale;
8) persoana singurã - persoana care a implinit varsta de 18 ani, care locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor(Legea 416/2001);
9)persoana vârstnicã beneficiarã de asistenţã socialã -  persoana care a împlinit vârsta legalã de pensionare şi nu are familie sau nu este în întreţinerea unei persoane obligate la prestarea întreţinerii şi nu are locuinţã şi nici posibilitãţi de a-şi asigura condiţii de locuit, nu realizeazã venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea unor condiţii de viaţã decente şi a nevoilor socio-medicale; nu se poate gospodãri singurã sau necesitã îngrijire specializatã datoritã vârstei sau stãrii fizice şi mentale;
10)persoana sau familia care se aflã într-o situaţie de risc - persoana sau familia care se aflã într-o situaţie în care necesitã ajutorul unei instituţii specializate din cauza problemelor medicale sau materiale din care nu poate ieşi prin forţe proprii;
11)protecţie specialã -  cuprinde totalitatea acţiunilor prevãzute de lege şi întreprinse de centrele, instituţiile şi serviciile publice de asistenţã socialã în vederea prevenirii, diminuãrii şi înlãturãrii cauzelor deficienţelor şi consecinţelor acestora asupra integrãrii socio-profesionale a persoanelor cu handicap;
12) venit minim garantat - ajutor social care se acordã în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau persoanei singure pentru asigurarea venitului minim garantat lunar prevãzut de Legea 416/2001.                  
13)nivelul lunar al venitului minim garantat -  plafonul maxim stabilit de lege la acordarea ajutorului social pe care il primeste familia sau persoana singura in cazul in care nu realizeaza nici un venit (1 persoana – 125 lei, 2 persoane – 225 lei). Din aceste plafoane se scade venitul realizat si rezulta – cuantumul ajutorului social (suma primita).
 
CAPITOLUL  III
STRUCURA ORGANIZATORICA A S.P.A.S. Slobozia
Serviciul Public de Asistenţã Socialã este structurata în funcţii de conducere şi de execuţie:
Art. 12 Selectarea, numirea şi angajarea personalului se face conform legii şi cu respectarea condiţiilor de studii de specialitate şi de vechime.
Art.13 Personalul serviciului îşi desfãşoarã activitatea în limitele legii şi cu respectarea atribuţiilor stabilite în fişa postului pe care-l ocupã şi are obligaţia de a manifesta solicitudine şi profesionalism în relaţiile cu persoanele beneficiare de asistenţã socialã;
Art.14. Fişa fiecãrui post este întocmitã de şeful de compartiment sau sef birou si aprobata de catre directorul executiv. Dupã aprobare, un exemplar al fişei postului va fi înmânat sub semnãturã persoanei care ocupã postul respectiv, un exemplar va rãmâne la şeful structurii în care este prevãzut postul, al treilea exemplar pãstrându-se la compartimentul de resurse umane la dosarul profesional.
Art. 15. Serviciul Public de Asistenţă Socială Slobozia are ca obiect principal de activitate aplicarea şi  realizarea la nivelul localităţii a politicii şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap sau a celor aflate în nevoie.
Art.16. 1. S.P.A.S. Slobozia are  un număr de 217 angajaţi (funcţionari publici şi personal contractual), structurati dupa cum urmeaza:
a)      Director executiv – 1 post
b)      Birou „ Monitorizarea persoanelor cu handicap şi persoanelor vârstnice si subventii” -6 posturi;
c)      Compartiment “Venit minim garantat, alocatii, indemnizatii copii si burse scolare” – 5 posturi;
d)      Compartiment “Resurse Umane”- 2 posturi;
e)      Compartiment “Asistenta Juridica” – 1 post;
f)        Compartiment „Buget-contabilitate, locuinte sociale si relatii cu publicul” – 5 posturi;
g)      Compartiment “Probleme cu rromi”- 1 post;
h)      Centru de Ingrijire de Zi  – 12 posturi;
i)        Compartiment “Servicii socio-medicale”- 3 posturi
j)        Cantina de Ajutor Social „Sf. Nicolae” – 4 posturi;
k)      Compartiment “Asistenti Personali” – 140 posturi;
l)        Compartiment “Asistenta  medico-sociala”- 37 posturi
2) Întreaga activitate a Serviciului Public de Asistenţă Socială Slobozia este organizată şi condusă de  către directorul executiv, compartimentele şi birourile fiind subordonate direct acestuia.
3) Structura organizatorică a Serviciului Public de Asistenţă Socială cuprinde, în funcţie de volumul, complexitatea şi specificul activităţii, următoarele tipuri de compartimente şi este realizată pe criterii de maximă flexibilitate, menită să garanteze transferul de funcţii, programe şi obiective, astfel:
a)birouri;
b)compartimente.

CAPITOLUL  IV

MANAGEMENTUL
SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
 
Art.17.  1)Organele de conducere, coordonare şi control ale Serviciului Public de Asistenţă Socială sunt după cum urmează :
a) Consiliul Local al Municipiului Slobozia ;
b) Primarul Municipiului Slobozia ;
c) Directorul executiv al Serviciului Public de Asistenţă Socială Slobozia .
2) Conducerea Serviciului Public de Asistenţă Socială este asigurată de directorul executiv şi primarul, respectiv viceprimarul Municipiului Slobozia. Numirea directorului executiv se face conform prevederilor legale în domeniu.
3) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, directorul executiv al Serviciului Public de Asistenţă Socială, emite decizii.
4) Directorul executiv asigură conducerea, îndrumarea şi controlul departamentelor din structura Serviciului Public de Asistenţă Socială Slobozia.
5) Directorul executiv are următoarele atribuţii principale:      
1. reprezintã S.P.A.S. Slobozia, asigurã organizarea activitãţii acestuia potrivit legii şi prezentului regulament
2. este şeful structurilor competente ale Serviciului şi în aceastã calitate îndeplineşte prerogativele prevãzute de legi în materie cu privire la personalul Serviciului;
3. propune Consiliului Local adoptarea de mãsuri de prevenire a situaţiilor de marginalizare şi excludere socialã şi necesarul de mijloace umane, materiale şi financiare pentru soluţionarea urgenţelor la nivel local;
4. îndeplineşte orice altã atribuţie rezultatã din lege, cât şi din Hotãrârile Consiliului Local şi Dispoziţiile Primarului;
5. întocmeşte planul de activitate lunar, trimestrial şi anual al Serviciului, în conformitate cu strategia guvernamentalã, judeţeanã şi localã de asistenţã socialã;
6. rãspunde de întocmirea la timp a datelor statistice şi a altor materiale informative  în domeniu, precum şi de exactitatea acestora;
7. verificã trimestrial modul de rezolvare a sarcinilor ce revin fiecãrui compartiment;
8.  se va ocupa de problemele şi cererile ce nu şi-au gãsit rezolvarea în cadrul compartimentelor.


CAPITOLUL  V
BIROU „ MONITORIZAREA PERSOANELOR CU HANDICAP
PERSOANELOR VÂRSTNICE SI SUBVENTII”
Art.18.1) Este subordonat directorului executiv si este coordonat de şef de birou .
2) În vederea îdeplinirii sarcinilor, va colabora cu compartimentele ce oferă asistenţă socială din cadrul SPAS, precum şi cu instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale din tară şi străinătate care pot oferi sprijin logistic, tehnic, material sau financiar. De asemenea va colabora cu Compartimentul
” Buget-contabilitate,locuinte sociale si relatii cu publicul” pentru asigurarea în termen şi bune condiţii a plaţii drepturilor baneşti datorate potrivit legii.
3)Obiectul de activitate al Biroului « Monitorizarea persoanelor cu handicap, persoanelor  varstnice, si subventii » il constituie realizarea ansamblului de masuri, programe, servicii specializate de protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor si comunitatilor cu probleme speciale aflate in dificultate si un grad de risc social, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii un mod normal si decent de viata, cu scopul cresterii calitatii vietii si consta in:
 
1) Asigurarea aplicarii actelor normative privind activitatea de protectie si asistenta sociala a persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice;
2) Elaborarea de programe de protectie si asistenta sociala a persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice si strategii de dezvoltare in domeniu, pe care le supune spre aprobare Consiliului Municipiului Slobozia;
3)      Implementarea programelor de protectie si asistenta sociala aprobate de Consiliul Local Slobozia;
4)      Monitorizarea, evaluarea si controlul serviciilor sociale acordate  persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice
 
Art.19.Obiectivele Biroului „ Monitorizarea persoanelor cu handicap, persoanelor  varstnice, si subventii „  sunt:
1) Instituirea unor programe speciale de integrare sociala a persoanelor aflate în stare de risc social pentru:
- persoanele cu handicap;
- persoanele varstnice;
- copiii si familiile aflate in dificultate.
2) Imbunatatirea conditiilor de viata a persoanelor si familiilor aflate în situatie de risc,prevenirea institutionalizării asistatilor, creandu-le conditiile necesare pentru a ramane in mediul natural (asistenti personali), indemnizatii pentru asistenti personali;
3) Imbunatatirea nivelului de informare a beneficiarilor, a autoritatilor centrale si locale, a partenerilor si a opiniei publice asupra oricaror activitati si servicii, derulate de S.P.A.S;
4) Identificarea continua a nevoilor persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap aflate in situatii de risc social;
5) Adaptarea permanenta la nevoile identificate prin diversificarea serviciilor oferite pe categorii de beneficiari;
6) Asigurarea si mentinerea unor servicii de calitate adaptate atât nevoilor comunitatii cat si standardelor de calitate;
7) Promovarea activitatilor S.P.A.S, facilitarea comunicarii si colaborarii la nivel local, incurajarea si dezvoltarea de parteneriate viabile cu alti furnizori de servicii, institutii publice si ONG-uri;
8) Identificarea si atragerea de resurse financiare (fonduri nerambursabile) pentru realizarea obiectivelor Serviciului Public de Asistentă Sociala Slobozia;
9)Asigurarea cresterii gradului de profesionalism si calificare al personalului din structura sa;
10)Stimularea implicarii comunitatii in dezvoltarea, mentinerea si acordarea serviciilor prin activitati de voluntariat;
Art.20.Atributiile principale ale sefului de birou
1)  Organizeaza, coordoneaza, conduce, indruma si controleaza activitatile biroului;
2) Se subordonează direct directorului executiv, potrivit organigramei;
3) Raspunde de indeplinirea obligatiilor, sarcinilor, precum si de realizarea, in termenele stabilite de lege, a  lucrarilor  in cadrul biroului pe care il conduce;
4) Desfasoara activitatea de control intern a documentelor intocmite de subordonati, verifica si avizeaza documentele;isi asuma responsabilitatea asupra controlului intern;
5) Urmareste modul de indeplinire a sarcinilor ce revin biroului din hotararile adoptate de Consiliul Local Slobozia, dispozitiile primarului, deciziile directorului, notele de serviciu si notele interne;
6) Urmareste si verifica modul in care sunt aduse la indeplinire obligatiile de serviciu si activitatile specifice ale biroului, prevazute in ROF, fisele de post, prevederile legale in domeniu etc.
7) Primeste si repartizeaza corespondenta si intocmeste raspunsuri;
8) Colaboreaza cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul primariei pentru realizarea sarcinilor ce-i trevin;
9) Contrasemneaza orice act emana de la biroul pe care il coordoneaza;
10) Rezolva problemele care apar in cadrul biroului in relatiile cu beneficiarii serviciilor sociale; rezolva problemele beneficiarilor carora ceilalti membri ai biroului nu le-au putut rezolva doleantele;
11) Raspunde de inocmirea la timp a datelor statistice si a altor materale informative in domeniu, precum si de exactitatea acestora;
12) Intocmeste alaturi de membrii biroului anchetele sociale si intreaga documentatie in vederea acordarii ajutoarelor sociale de urgenta pentru persoanele bolnave sau cu handicap si o inainteaza Consiliului Local Slobozia;
13) Efectueaza impreuna cu angajatii din  subordine anchetele sociale specifice activitatii biroului
14) Dezvolta planuri de interventie pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice si coordoneaza realizarea acestora
15) Asigura supervizarea individuala si de echipa in cadrul biroului
16) In lipsa unui salariat subordonat, preia activitatea acestuia;
17) Participa la intreaga activitate de acordare a subventiilor diverse acordate, conform prevederilor legale:primire si verificare dosare, introducerea datelor in baza de date, emitere dispozitii
 
Art.21.Atributii si competente generale ale personalului
1)efectueaza anchete sociale in vederea acordarii ajutoarelor materiale si financiare de urgenta in termenele precizate de legislatia in vigoare si ori de cate ori este nevoie;
2)primeste si centralizeaza cererile pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si actele justificative privind componenta familiei, veniturile si domiciliul acestora;
3)administrează baza de date, existenta la nivelul biroului,  cuprinzand beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, lemne si combustibil petrolier;
4)asigura consilierea si informarea comunitatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu privire la modalitatea si criteriile de acordare a  ajutorului pentru incalzirea locuintei;
5)verifica in teren situatiile sesizate, in vederea clarificarii acestora;
6)asigura evidenta dosarelor de indemnizatie pentru asistent personal, acordata persoanei cu handicap;
7)Ia masuri pentru solutionarea in cadrul competentelor sale, a oricaror solicitari sau sesizari referitoare la cazuri sociale(persoane cu handicap/persoane varstnice) aflate in stare de risc social;
8)intocmeste statistici, informari, rapoarte, situatii referitoare la domeniul de activitate;
9)asigura buna desfasurare a programului cu publicul ce are loc in conformitate cu programul stabilit;
10)asigură pastrarea in bune conditii in arhiva curenta a « Biroului Monitorizare persoane cu handicap, persoane varstnice si subventii » a dosarelor beneficiarilor subventie pentru incalzirea locuintei;
11)emite raspunsuri, in conformitate cu prevederile legale in vigoare,  pentru petitiile inaintate de catre sau in legatura cu drepturilor persoanei cu handicap,persoanei  varstnice, precum si in legatura cu ajutorul pentru incalzirea locuintei;
12)intocmeste lunar situatia centralizatoare privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si o transmite Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale Ialomita si GDF Suez-Regionala Buzau;
13)intocmeste raportul statistic privind beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale care se transmite lunar Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale Ialomita;
14)intocmeste situatia centralizatoare cuprinzand beneficiarii de ajutor pentru incalzirea
locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier pe care o transmite lunar Agentiei   Judetene pentru Prestatii Sociale Ialomita;
15)elaborează raportul statistic privind beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier pe care îl transmite Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale Ialomita.
16)Raspunde de distribuirea  produselor alimentare provenind din stocurile de interventie comunitare catre persoanele cele mai defavorizate cu domiciliul in  Municipiul Slobozia;
17)Identifica si completeaza anexele cu datele de identitate ale beneficiarului in vederea semnarii de catre acesta din urma dupa ridicarea cantitatii de produse alimentare distribuite;
18)efectueaza instructajului individual privind securitatea si sanatatea in munca a asistentilor personali;
19)asigurarea logisticii necesare (uneltele si echipamentul de protectie) in vederea desfasurarii activitatilor.
Art.22.Legislatie specifica asistentei sociale a persoanelor  varstnice:
1)Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;
2)Legea nr. 16/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
3)Legea nr. 405/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
4)O.U.G nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
5)H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei Nationale de Evaluare a nevoilor  persoanelor  varstnice.
Art.23.Atributii specifice in domeniul asistentei  sociale a persoanelor varstnice
1)  Evalueaza nevoile reale a persoanelor vârstnice în vederea dezvoltării de noi servicii  sociale;
2) Dezvolta programe sociale care au ca scop prevenirea marginalizării si excluziunii sociale a vârstnicilor si cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice aflate in stare de risc social, imobilizate la pat sau la domiciliu;
3)  Acorda consiliere sociala, juridica si administrativa persoanelor varstnice ;
4) Evalueaza situatia socio-economica a persoanelor varstnice aflate in dificultate si propune masuri de protectie sociala;
5)  Efectueaza  anchete sociale pentru acordarea unor servicii de specialitate;
6)  Asigura Informarea persoanelor varstnice cu privire la serviciile de asistenta sociala pentru persoanele varstnice, existente pe raza judetului si faciliteaza accesul acestora la serviciile de asistenta sociala specializata prin familiarizarea persoanelor cu legislatia in vigoare;
7)  Colaborarea cu organizatiile neguvernamentale si alte institutii publice in vederea facilitarii accesului persoanelor varstnice in institutii specializate (spitale, institutii de recuperare, centre de zi etc.);
Art.24.Legislatie specifica in domeniul protectiei persoanelor cu handicap:
1) Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizata  cu modificarile si completarile ulterioare;
2) H.G. nr. 1215/ 2002 pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia speciala
si integrarea sociala a persoanelor cu disabilitati din România;
3) H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu disabilitati.
4) HG 268/2007 privind normele de aplicare a Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
5) Ordinul Ordinul 794/ 2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal
6) Legea nr. 487 din 08/08/2002 Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
Art.25.Atributii specifice in domeniul asistentei  sociale  a persoanelor cu handicap
1)   Evalueazã situaţia socio-economicã a persoanei, identificã nevoile şi resursele acesteia;
2)  Identificã situaţiile de risc şi stabileşte mãsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor cu handicap  în mediul familial natural şi în comunitate;
3)  Elaboreaza planuri individuale pentru persoanele  cu handicap aflate in situatii de criza si colaboreaza cu institutiile responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la drepturile de care pot beneficia
4)    Organizeazã şi rãspunde de plasarea persoanei cu handicap într-o instituţie de asistenţã socialã şi faciliteazã accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare);
5)  Dezvoltã parteneriate şi colaboreazã cu organizaţiile neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societãţii civile în vederea acordãrii şi diversificãrii serviciilor sociale în funcţie de realitãţile locale pentru persoanele cu handicap ;
6)  Colaboreazã cu instituţiile publice descentralizate ale ministerelor, în vederea dezvoltãrii de programe de asistenţã socialã de interes local;
7)    Asigurã sprijin pentru persoanele  cu handicap pentru realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia,  întocmeşte dosarele de asistenţi personali/indemnizatii si  ţine evidenţa acestora;
8)    Efectuare anchete sociale pentru persoanele care urmeaza sa se incadreze intr-un grad de handicap pentru a se prezenta la Comisia de Expertiza  a Persoanelor cu Handicap,precum si  anchete sociale pentru persoanele cu grad de handicap in vederea intocmirii dosarului administrativ
9)   Conlucreazã cu asociaţiile de proprietari pentru determinarea persoanelor cu handicap/persoanelor varstnice care se aflã în situaţii de risc şi identifica mãsuri de ajutorare a acestora;
10)  Intocmire dosare asistent personal si indemnizatii pentru asistent personal,
11)  Asigura, lunar, transimterea catre Compartiment “Buget- contabilitate, locuinte sociale si relatii cu publicul” a borderourilor cu beneficiarii de indemnizatii pentru asistent personal ;
12)  Asigura includerea nevoilor persoanelor cu handicap si ale familiilor acestora in toate politicile, strategiile si programele de dezvoltare locala;
 
CAPITOLUL VI
COMPARTIMENT “VENIT MINIM GARANTAT, ALOCATII,INDEMNIZATII
COPII SI BURSE SCOLARE”
 
Art.26.
1)  Este subordonat directorului executiv.
2) În indeplinirea sarcinilor, va colabora cu toate serviciile ce ofera asistenţă socială din cadrul SPAS, cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Slobozia, precum şi cu instituţiile, agenţiile, ONG-urile şi cu voluntari din ţară şi din străinătate, care pot oferi sprijin logistic, tehnic, material sau financiar.
3)Cadrul legislativ privind acordarea venitului minim garantat (legislatie principala si secundara) Art.27.Atributii specifice personalului cu atributii in intocmirea dosarelor privind venitul minim garantat:
1) Primeste dosare de ajutor social (verificare acte depuse, solicitatre acte lipsa, se vor da explicatii privind calculul ajutorului social, cursul dosarului, mod de efectuare zile de munca), inregistreaza cererea intr-un registru special; efectueaza ancheta sociala la domiciliul petentului;  da lamuriri cu privire la acetele care  trebuie prezentate periodic
2) Efectueaza anchete sociale, intocmeste dispozitii de acordare, suspendare, incetare, modificare cuantum si transmit catre beneficiar un exemplar al acestei dispozitii, iar unul catre A.J.P.S. Ialomita. Intocmeste lista cu instutiile  unde se efctueaza ore de munca in folosul comunitatii si distribuie catre beneficiari bonurile de munca, verifica prin sondaj persoanele aflate la munca.
3)  Intocmeste fisa de calcul pentru dosarele de ajutor social si introduce informatia in baza de date.
4) Afiseaza lunar statul de plata al ajutorului social si  da lamuriri unde este cazul. Transmite situatii statistice catre A.J.P.S. si prin efectul Legii 276/2010 transmite toate situatiile solicitate
5)  Elibereazã adeverinţe în baza evidenţei existente în dosarul de ajutor social;
6)  Intocmeşte raportul anual prin care se propune stabilirea limitelor minime ale veniturilor ce s-ar putea obţine de către familiile ce au în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri mobile şi imobile necesare determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social.
7)   Intocmeşte documentaţia privind acordarea ajutorului de înmormântare conform Legii416/2001;
8)   Intocmeşte documentaţia privind acordarea ajutoarelor de urgenţã conform Legii 416/2001;
9) Asigurã, prin instrumente şi activitãţi specifice asistenţei sociale, prevenirea şi combaterea situaţiilor care implicã risc crescut de marginalizare şi excludere socialã, cu prioritate situaţiilor de urgenţã;
10) Identifica persoanele marginalizate, conform Legii 116/2002, şi vor stabili mãsuri individuale pentru     fiecare familie în parte care intrã în aceastã categorie.
11) Verifica cererile primite pentru suportarea din bugetul local a unei pãrţi din datoriile familiilor menţionate cãtre serviciile publice de strictã necesitate şi vor prezenta primarului aceste situaţii;
12)  Pe perioada sezonului rece  stabilesc sumele pentru acordarea de ajutor bãnesc pentru  incalzirea  cu lemne beneficiarilor de venit minim garantat
13)  Primeste si intocmeste raspunsuri pentru corespondenta primita    
14)  Intocmeste rapoartele statistice .                     
15)Primeste cereri, verifica eligibilitatea acestor beneficiari in concordanta cu cadrul legal, elibereaza  abonamente pentru  cantina sociala pentru 1 luna calendaristica, la sfarsitul lunii anterioare celei pentru care este stabilit dreptul si monitorizeaza la o perioada de 3 luni familia( personele beneficiare de abonament la Cantina de Ajutor Social “Sf. Nicolae”)
16)  In vederea derularii programului PEAD privind acordarea de ajutor alimentar comunitar persoanelor ceror mai defavorizate, anual, la solicitarea Consiliului Judetean Ialomita se intocmeste lista cu persoanele beneficiare de ajutor social acordat conform Legii nr.416/2001,se inainteaza aceste liste in termenul solicitat si se urmareste modul de derulare al acestui program.
17)  Se inregistreaza petitii ale cetatenilor care nu au beneficiat de derularea acestui program si se indruma    persoanele contestatare catre institutiile abilitate,
18)  Cu ocazia Sarbatorilor deruleaza activitatii conexe programelor de sustinere ale copiilor si a persoanelor adulte beneficiare de ajutor social( inmanare cadouri constand in bunuri si produse alimentare provenite din sponsorizari).   
    Art.28.Cadrul legal in domeniul protectiei copilului:
Ø    Lege nr.272 - 21/06/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
Ø    Lege nr.273 - 21/06/2004 privind regimul juridic al adopţiei
Ø    Lege nr.326 - 08/07/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
Ø    Lege nr.274 - 21/06/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii
Ø   Hotărâre nr.669 - 24/05/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului
Ø  Hotărâre nr.1058 - 08/09/2005 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei drepturilor copilului
Ø   Hotărâre nr.1439 - 02/09/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal
Ø    Hotărâre nr.679 - 12/06/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist
Ø    Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
Ø  HOTARARE nr. 38 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
Ø    O.U.G.  nr. 111/ 2010  privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
 
Art.29.Atribuţii specifice personalului in domeniul protectiei  copilului
1)  identifică, evaluează şi acordă sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere; asigură consiliere şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale;
2)  colaboreazã cu Direcţia Generalã de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Ialomiţa pentru copiii aflaţi în dificultate pe raza Municipiului Slobozia;
3)   conform art. 34 din Legea nr. 272/2004, serviciul public de asistenta sociala va lua toate masurile necesare pentru depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai, precum si pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie.
4)   orice separare a copilului de parintii sai, precum si orice limitare a exercitiului drepturilor parintesti trebuie sa fie precedate de acordarea sistematica a serviciilor si prestatiilor prevazute de lege, cu accent deosebit pe informarea corespunzatoare a parintilor, consilierea acestora, terapie sau mediere, acordate in baza unui plan de servicii.
5)   realizeazã parteneriate şi colaboreazã cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societãţii civile în vederea dezvoltãrii şi susţinerii mãsurilor de protecţie a copilului;
6)   gestioneaza dosarele de alocaţie de stat - Legea nr. 61/1993, centralizeazã şi întocmeşte borderourile care vor fi trimise la termenele stabilite către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Ialomiţa;
7)   elibereazã adeventinte pentru parintii cu domiciliul in Mun. Slobozia, care nu au întocmit dosarul de alocaţie de stat la Primãria Slobozia;
8)  întocmeşte anchete sociale pentru obtinerea sprijinului financiar “Bani de Liceu” H.G. nr. 1488/2004 si a ajutorului financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, Legea nr. 269/2004.
9)   colaboreaza,  lunar,  cu instituţiile de învãţãmânt in vederea identificarii copiilor care se aflã în situaţii de risc (probleme care au ca punct de plecare condiţiile financiare, condiţiile de locuit sau neînţelegerile din familie) şi stabilesc mãsuri de prevenire şi de reinserţie a acestora în mediul familial şi şcolar; 
10)  gestionează dosarele depuse în baza Legii nr. 277/2010, privind alocaţia pentru sustinerea     familiei,
11) analizează cererile de plasament familial, conform Legii nr. 272/2004, efectuează anchete sociale şi întocmeşte planul de servicii pentru copilul aflat într-o situaţie de instabilitate familială;        
12)  primeşte documentaţia de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomita  privind nasterea copilului părasit în maternitate şi obţine dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui în conformitate cu Lg. 119/1996 şi face declaraţia de înregistrare a naşterii la serviciul de stare civilă, după care transmite dispoziţia direcţiei mai sus menţionate (aceeaşi procedură se realizează şi pentru copilul găsit sau cel părăsit de parinţi în alte unităţi sanitare, a cărui naştere nu a fost înregistrată);
13)  realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa, identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
14) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau sau prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi sau prestaţii în condiţiile legii;  
15)  asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; de asemenea asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie precum şi o comportamentului delicvent;                                
16) vizitează periodic la domiciliul familiilor şi copiilor  care beneficiază de servicii şi prestaţii, înaintează propuneri primarului în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protectie specială în condiţiile legii şi urmăresc evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protectie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
17) informează, primeşte şi verifică dosarele depuse în baza OUG nr. 111/2010, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, transmite dosarele pe bază de borderou către Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Ialomiţa, respectând termenele legale.
18) eliberează adeverinţe persoanelor ce solicită un loc de muncă în străinătate şi au obligaţia de a înştiinţa Consiliul Local cu privire la situaţia copiilor acestora pe perioada plecării din ţară, raportează situaţia acestora trimestrilal, DGASPC Ialomiţa.
19) monitorizează trimestrial situaţia copiilor ai căror parinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, conform prevederilor Ordinului nr. 219 din 15 iunie 2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate;
20)  primeşte, verifică şi ţine evedenţa cererilor de loc de casă, conform Legii nr. 15/2003; efectuează anchete sociale în vederea completării dosarului de loc de casă, întocmeşte punctajul aferent fiecarui solicitant, înştiinţează în scris solicitanţii cu privire la actele ce trebuie prezentate pentru completarea dosarului.
                      
CAPITOLUL  VII
COMPARTIMENT RESURSE UMANE
           
Art.30.
1) Este subordonat directorului executiv.
2) În indeplinirea sarcinilor va colabora cu serviciile ce ofera asistenţă socială din cadrul SPAS, cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Slobozia, precum şi cu instituţiile, agenţiile, din ţară.
 
3)Cadrul legislativ:
Ø      Legea nr. 284 din 28.12.2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
Ø      Legea nr. 285 din 28.12.2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice;
Ø Ordinul nr. 42/77 din 13/14.01.2011privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010;
Ø   Legea nr. 188/1999(-r2) privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ø  Ordinul nr. 1.932 din 18.12.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici;
Ø      Legea nr. 466 din 4.11. 2004 privind Statutul asistentului social;
Ø      Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
Ø   Hotararea nr. 611 din 04.06. 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare;
Ø     Lege nr. 161 din 19.04.2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile ulterioare;
Ø     Ordonanta de Urgenta nr. 96 din 14.10. 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;
Ø     Hotararea nr. 1.193 din 24.11. 2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
Ø  Legea nr. 448 din 6.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ø   Hotararea nr. 268 din 14.03.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Ø   Hotararea nr. 427 din 25.04.2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap;
Ø Ordonanta de Urgenta nr. 162 din 12.11. 2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale;
Ø  Hotararea nr. 56 din 29.01. 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale;
Ø  Ordonanta de Urgenta nr. 115 din 24.11.2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar cu modificarile si completarile ulterioare;
Ø    Ordinul nr. 153 din 26.02. 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale;
Ø     Ordinul nr. 653 din 25.09. 2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor;
Ø   Ordinul nr. 870 din 1.07. 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar;
Ø     Ordonanta de Urgenta nr. 144 din 28.10. 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
Ø  Hotararea nr. 250 din 8.05. 1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare cu modificarile si completarile ulterioare;
Ø Hatararea nr. 497 din 26.05. 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar;
Ø  Ordinul nr. 1.030 din 15.07. 2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile sanitare de invatamantOrdinul nr. 467 din 19.05.2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
Ø    Legea nr. 49 din 19.03. 2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale;
Ø    Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
Ø Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 11.04.2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale cu modificarile si completarile ulterioare;
Ø     Legea nr. 118 din 30.06. 2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;
Ø  Ordin nr. 865 din 13.07.2010 privind modificarea art. 8 alin. (1) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare;
Ø Legea nr. 329 din 5.11. 2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;
Ø   Ordonanta de Urgenta nr. 63 din 30.06. 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
Ø Legea nr. 144 din 21 mai 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ø   Legea nr. 571 din 22.12. 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ø Ordinul nr. 4.500 din 21.04.2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare;
Ø  Ordinul nr. 1.233 din 22.05. 2009 privind stabilirea domeniilor prioritare in care se organizeaza programe de formare pentru functionari publici care ocupa functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora;
Ø Ordinul nr. 1.952 din 25.10.2010 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 13.601/2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici,
 
Art.31.Atributii specifice personalului
1) Participa la elaborarea structurii organizatorice si a statului de functii, respectand  criteriile de gradare si nomenclatoarele de functii;
2)  Stabileste drepturile salariale cuvenite angajatilor, conform legislatiei specifice fiecarei categorii de salariati ( Asistenti personali, cadre medicale, alte categorii de personal contractual, functionari publici);
3)   Tine evidenta muncii prin intemediul registrului general de evidenta a salariatilor;
4)  Stabileste dreptul la concediul de odihna in functie de vechimea in munca si tine evidenta cererilor privind concediile de odihna, concediilor medicale, concediilor fara plata, etc. in registre speciale ;
5)    Elibereaza diverse adeverinte solicitate de personal;
6)  Verifica pontajele lunare intocmite de sefii de compartimente, seful de birou, iar unde nu exista intocmeste foaie colectiva de prezenta;
7)   Intocmeste referate  solicitand emiterea deciziilor ( stabilire/ majorare drepturi salariale, avansare in trepte de salarizare, promovare in clasa profesionala, promovare in grad profesional, etc.) de catre Directorul executiv;
8)     Asigura relatia de colaborare cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Autoritatea
Nationala de Integritate, Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Ialomita, Inspectoratul   Teritorial de Munca, Directia Generala a Finantelor Publice, Directia Judeteana de Statistica, D.G.A.S.P.C., A.J.O.F.M., etc..
9)     Intocmeste si inainteaza situatii lunare, trimestriale, semestriale, s.a.m.d. solicitate de catre Institutii precum : Directia Judeteana de Statistica, Directia Generala a Finantelor Publice, Consiliul Judetean Ialomita – D.G.A.S.P.C., etc.;
10)  Introduce date de personal si drepturi banesti in programul informatic de “personal”, care se preiau in programul salarizare, unde se prelucreaza;
11)  In scopul asigurarii gestionarii unitare si eficiente a resurselor umane precum si pentru urmarirea carierei functionarului public, intocmeste, actualizeaza, rectifica si tine evidenta  profesionale ale functionarilor publici;
12)  Efectueaza lucrari de evidenta si miscare a personalului din institutie cu respectarea  prevederilor legale;
13)  Întocmeşte dosarele necesare în vederea pensionării angajaţilor proprii şi asistenţilor personali.
14)  Asigura secretariatul comisiilor de examen/ concurs, respectiv al comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru recrutare/ promovarea in clasa profesionala, promovare in grad profesional;
15)  Desfasoara activitatile specifice privind aplicarea indexarilor, majorarilor, sporurilor de vechime si oricaror modificari privind salarizarea personalului;
16) Urmareste si tine evidenta fiselor de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor ( personal contractual), fisa postului, raport de evaluare ( functionari publici) care se intocmesc de conducatorul institutiei/ seful de birou/ sefii de compartimente;
17)  Completeaza registrul privind evidenta declaratiilor de avere si de interese ale functionarilor publici, conform legislatiei in vigoare;
18)  Asigura eliberarea, evidenta si vizarea legitimatiilor de serviciu pentru personalul care desfasoara activitati ce este obligatorie legitimarea acestuia;
19)  Organizeaza in luna decembrie a fiecarui an, pentru anul urmator, programarea concediilor de odihna atat pentru functionarii publici cat si pentru personalul contractual;
20)  Respecta si aplica prevederile ROF, ROI, Codul de conduita profesionala;
21)  Intocmeste formatele - standard de raportare ( H.G. 553/2009) cu privire la evidenta functiilor publice si a functionarilor publici : numire in functie publica, modificarea raporturilor de serviciu, aplicare sanctiuni disciplinare, promovare in functie publica, avansare in trepte de salarizare, suspendare raporturi de serviciu, incetarea raporturilor de serviciu;
22)  Asigura indeplinirea masurilor privind formarea profesionala a functionarilor publici,
23)  Întocmeste si transmite catre A.N.F.P. in termenele legale prevazute in Ordinul 1952/2010 emis de Presedintele A.N.F.P. format standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual deperfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici;
24)  Indeplineste atributii de CONSILIER ETIC: intocmeste trimestrial si semestrial raporturi
privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si implementarea procedurilor disciplinare, transmite aceste date la A.N.F.P. in format electronic.
25)  Asigura asistenta, sprijin in efectuarea lucrarilor si monitorizeaza activitatile in domeniul resurselor umane salariatilor S.P.A.S..
 
 
CAPITOLUL VIII
COMPARTIMENT “ASISTENTA JURIDICA”
 
Art.32.
1) Este subordonat directorului executiv, este coordonat de un coordonator.
2) În indeplinirea sarcinilor va colabora cu serviciile ce ofera asistenţă socială din cadrul SPAS, cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Slobozia, precum şi cu instituţiile, agenţiile din ţară .
3)Atributii specifice:
1)  Redacteaza raspunsurile la petitiile primite in cadrul compartimentului;
2)Asigura consilierea persoanelor din cadrul institutiei in scopul de a rezolva  problemele care apar in relatiile cu beneficiarii de servicii sociale;
3) Consiliaza beneficiarii de prestatii si servicii sociale cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin in conformitate cu prevederile legale;
4)      Redacteaza documentatia pentru cauzele ce implica  institutia;
5)      Rezolva corespondenta de natura juridica adresata instantelor de judecata sau tertelor persoane;
6)      Redacteaza cererile si intampinarile catre instanta de judecata;
7)      Redacteaza si tine evidenta deciziilor emise de catre Directorul executiv SPAS;
8)      Redacteaza contractele  incheiate de catre SPAS;
9)      Studiaza zilnic Monitorul Oficial si  informeaza  in acest sens  compartimentele SPAS
10)  Ţine evidenţa dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi a termenelor de judecată;
11)  Ţine evidenţa citaţiilor emise de instanţele judecătoreşti
12)  Formulează în termen răspunsuri scrise la sesizările cetăţenilor în legatură cu litigiile aflate pe rolul instaţelor judecătoreşti;
13) Colaborează cu toate compartimentele Primăriei sau altor instituţii pe probleme specifice activităţii serviciului;
14)  Colaborează cu alte organe şi autorităţi ;
15)  Studiază şi prelucrează legislaţia nou apărută cu şefii compartimentelor care au responsabilităţi specifice fiecarei noi prevederi legale;
16)  Formulează în termen legal răspunsuri scrise către petenţi;
17)  Face toate demersurile necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a beneficiarilor, în vederea identificării unei soluţii optime;
18)  Acordă asistenţă juridică specializată compartimentelor în îndeplinirea atribuţiilor lor;
19)  Avizează pentru legalitate contractele individuale de muncă ale angajaţilor,  deciziile emise de directorul executiv.
 
CAPITOLUL IX
COMPARTIMENT « BUGET CONTABILITATE,
LOCUINTE SOCIALE SI RELATII CU PUBLICUL »
 
Art.33.
1) Este subordonat directorului executiv şi este coordonat de un sef de compartiment.
2) În indeplinirea sarcinilor va colabora cu serviciile ce ofera asistenţă socială din cadrul SPAS, cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Slobozia, precum şi cu instituţiile, agenţiile, ONG-urile şi cu voluntari din ţară şi din străinătate, care pot oferi sprijin logistic, tehnic, material sau financiar.
3)Cadrul legislativ
Ø      L 215/2001
Ø      L 82/1991 actualizata si republicata;
Ø  OMFP nr. 1917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi a instrucţiunilor de aplicare a acestuia
Ø    OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
Ø     Legea 273/2006 – privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
Ø   HG 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în alta localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului
Ø      Legea 79/2003 privind aprobarea OG 61/2002
Ø     OMFP 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
Ø  OMFP 912/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv aprobat prin OMF. 522/2003
Ø      Legea  108/2004 de aprobare a OUG 45/2003
Ø      OG 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare
Ø      OG 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv
Ø      OU nr 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr 82/1991;
Ø  Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare .
Ø      Aspecte referitoare la intocmirea raportarilor anuale si a situatiilor financiare anuale.
Ø   OUG nr 63/2010 , privind modificarea L nr 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
Ø      L nr 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea stabilirii echibilbrului bugetar.
Ø      Legea anuala abugetului de venituri si cheltueili.
Ø      Ordin nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile
Ø      Legea nr. 84/18.03.2003 pentru modificare şi completare O.G. nr. 119/1999
Ø  Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, modificată prin Legea nr. 54/199
Ø Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale (**republicată**) (*actualizată*).
Ø      OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
Ø     OG nr. 3/2005 pentru modificarea OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
Ø  ORDIN  nr. 3471/2008 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
Ø      HG nr. 105 /2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe (1.800 Lei).
Ø      H.G nr..272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii .
Ø  H.G. nr. 1.031/1999 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
Ø OMFP nr. 1.753/2004 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv
Ø   Ordinul 2281 din 7 iulie 2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Ø Ordonanta de urgenta nr. 34/2006, actualizata, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Ø  Hotararea Guvernului nr. 925/2006, actualizata, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Ø  Hotararea Guvernului nr. 1.660/2006, actualizata, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Ø Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ø  Ordonanta de Urgenta nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ø Hotararea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ø Ordinul nr. 2.181/2007 privind aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.
 
Art. 34. Atributii specifice personalului - buget contabilitate
1)  primeşte şi verifică indicatorii de fundamentare a proiectelor de buget prezentate de compartimente
2) anual şi de câte ori au loc corecţii şi rectificări de buget, întocmeşte proiectul bugetului Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru activitatea proprie în baza indicatorilor fizici şi valorici existenţi
3) anual şi după rectificările şi corecţiile efectuate la bugetul municipal - dacă au loc modificări - transmite bugetul aprobat fiecărei unităţi beneficiare de credit .
4)   întocmeşte detalierile la buget pentru capitolele bugetare. ;
5) lunar primeşte conturile de execuţie ale unităţilor, le verifică, le analizează şi întocmeşte execuţia pe ordonatori în vederea încadrării în prevederea bugetară.
6) trimestrial, până la data de 20 ale lunii următoare încheierii trimestrului, intocmeste dările de seamă trimestriale.
7)     întocmeşte contul de închidere a exerciţiului financiar-bugetar pentru a fi supus aprobării;
8)    întocmeşte zilnic situaţia denumită la zi a veniturilor încasate şi a plăţilor efectuate precum şi situaţia "limita de credit" necesară la trezoreria municipiului Slobozia. 
9)  lunar şi de câte ori este nevoie, primeşte cererile de alimentare a conturilor de la unităţile de subordonare locală, analizează structura acestora şi propune alimentarea conturilor în funcţie de prevederea bugetară .
10)  redactează, ori de câte ori este nevoie, proiecte de hotărâri, expuneri de motive precum şi rapoarte .
11)  întocmeşte zilnic dispoziţii bugetare şi ordine de plată pentru plăţile ce se efectuează către ordonatorii terţiari.
12)  propune deschiderea şi retragerea de credite şi întocmeşte documentaţia necesară în acest sens;
13)  participă la acţiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar,mijloacelor băneşti ori de câte ori este nevoie.
14)  realizează zilnic punctajul la venituri şi cheltuieli între situaţia la zi realizată de biroul buget şi execuţia trezoreriei municipiului Slobozia şi se confruntă cu extrasele de cont .
15)  întocmeşte notele justificative privind solicitarea de subvenţii de la bugetul de stat pentru protecţie socială.
16)  transcrie detalierea cheltuielilor şi a contului de execuţie în vederea transmiterii datelor pe suport magnetic către D.G.F.P.C.F.S. pentru toate capitolele de cheltuieli.
17)  elaborează şi redactează corespondenţa specifică repartizată compartimentului   
18)  efectuează plăţi în numerar pentru persoane fizice şi juridice pe baza de documente legal întocmite.
19)  efectuează zilnic controlul operaţiunilor de casă;
20)  urmăreşte şi răspunde de execuţia bugetară din faza de angajare a cheltuielilor şi până la execuţie, conform prevederilor referitoare la angajare, lichidare, ordonanţare şi plată.
21)  întocmirea statelor de plată pentru salariaţii SPAS, pe baza pontajelor de prezenţa şi a referatelor de ore suplimentare şi a altor drepturi salariale, în conformitate cu prevederile legale.
22)  efectueaza calculul drepturilor băneşti aferente concediilor de odihnă şi a concediilor de boală pentru salariaţi, ori de câte ori este nevoie.
23)  intocmirea actelor necesare, a ordinelor de plata si a cecului pentru plata indemnizatiilor de handicap
24)  întocmirea statelor de plată, a ordonantarilor şi virarea lor către bancile la care fiecare angajat are cont deschis, în vederea achitării salariilor cuvenite asistenţilor persoanelor cu handicap.
25)  întocmirea statelor de plată, a ordonantarilor şi virarea lor către bancile la care fiecare angajat are cont deschis, în vederea achitării salariilor cuvenite asistenţilor medicali
26)  întocmirea ordinelor de plata pentru virarea la buget a impozitului pe salariu, CAS, fond somaj, fond de sănătate, etc.atât pentru salariaţii instituţiei cât şi pentru asistenţii persoanelor cu handicap si asistentilor medicali.
27)  întocmirea şi predarea fişelor fiscale FF1 şi FF2 pentru salariaţii instituţiei, asistenţii persoanelor cu handicap si asistenti medicali.
28)  constituirea, reţinerea şi eliberarea garanţiilor materiale pentru salariaţii care au calitatea de gestionari.
29)  întocmirea şi predarea declaraţiilor privind virarea CAS-lui, fond sănătate, şomaj şi impozit pe salarii.
30)  verificarea existenţei vizei de control financiar-preventiv pe toate documentele care stau la baza angajării plăţilor de către instituţie, precum şi a altor documente care necesită această viză.
31)  întocmirea şi predarea decontului privind taxa pe valoare adăugată în baza documentelor legale, conform legii care reglementează aceasta taxă.
32)  evidenţa analitică şi sintetică a tuturor conturilor, conform Legii contabilităţii  republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
33)  înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la baza operaţiunilor contabile, în mod sistematic şi cronologic.
34)   înregistrează mijloacele fixe şi obiectele de inventar în registrul de inventar;
35)  întocmeşte şi înregistrează în evidenţa contabilă toate notele contabile în vederea întocmirii balanţei de verificare lunare;
36)  verifică şi controlează conturile analitice pentru conformitate cu balanţa sintetică;
37)  înregistrează toate operaţiunile contabile în fişele de cont;
38)  întocmirea ordinelor de plată pentru efectuarea de plăţi către furnizori.
39)  întocmirea dispoziţiilor de plată şi încasare, privind acordarea de avansuri spre decontare, precum şi urmărirea decontării acestora.
40)  întocmirea filei cec pentru ridicări de sume din bancă, respectînd plafoanele de plăti, conform legislaţiei în vigoare.
41)  primirea şi înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la baza intrărilor şi ieşirilor din magazie.
42)  întocmirea şi verificarea balanţei de verificări lunare, avîndu-se în vedere concordanţa dintre conturile analitice şi sintetice.
43)  întocmirea şi înaintarea către DGFPS a bilanţului trimestrial şi anual privind activitatea instituţiei
44)  participarea la acţiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor băneşti ori de cîte ori este nevoie.
45)  răspunde de înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor inventarieii mijloacelor materiale şi băneşti aflate în patrimoniu;
46)  asigura legatura permanenta cu Trezoreria pentru ordonantarea cheltuielilor
47)  participa la sedintele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentand situatiile cerute de membrii acestora;
48)   prezinta rapoarte despre activitatea serviciului solicitate de Primar, Consiliul Local,Administratia Financiara , Prefectura, Consiliul Judetean;
49)   propune masuri de casare, imputare, etc.;
50)   tine evidenta imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitantiere, cecuri, foi de varsamant)   
Art.35.Atributii specifice- relatii cu publicul
1) Compartimentul secretariat, registratură şi relaţii cu publicul este practic poarta de   intrare în instituţie.
2) Aici se înregistrează toate actele, documentele (sesizări, cereri, dispoziţii, corespondenţă etc.) care intră şi ies din instituţie, în registrul de intrări-ieşiri a documentelor;
3) Compartimentul asigură la cerere informaţii privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială copiilor, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi oricăror persoane aflate în nevoie precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
4) Preia apelurile telefonice de la centrală oferind informaţii solicitate prin telefon;
5)Triază  adresele şi sesizările primite la nivelul direcţiei;
6)Asigură activitatea de secretariat a directorului general;
7) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin decizii ale directorului executive.
Art.36.Atributii specifice-locuinte sociale:
Incepand cu luna octombrie 2007 etajelor internatului Centrului Social, li s-a dat destinatia de locuinte sociale. Pentru rezolvarea problemelor specifice acestei activitati, se desfasoara urmatoarele:
1) intocmirea de anchete sociale pentru acordarea de locuinte sociale;
2) intocmirea listelor cu debitele la apa, gunoi, energie electrica, gaz si chirii;
3) inregistrarea in program a platilor efectuate de catre chiriasi;
4) intocmirea notelor de plata pentru plata la casierie a datoriilor catre serviciul nostru;
5) incheierea de contracte si acte aditionale la contractele de inchiriere;
6) intocmire fisa de calcul chirie;
7) tine evidenta contractelor de inchiriere a locuintelor sociale din cadrul centrului Social solicita actele necesare in vederea incheierii contractelor/actelor aditionale.
Art.37.Atributii si competente specifice  responsabilului cu  achizitiile  publice
1) asigura documentatia necesara efectuarii achizitiilor publice;
2) intocmeste si actualizeaza programul anual al achizitiilor publice, conform legislatiei în vigoare;
3) organizeaza procedura de achizitie publica, conform reglementarilor legale in vigoare;
4) asigura organizarea procedurii de transmitere pe cale electronica a documentelor, necesare, in cazul achizitiilor electronice;
5) asigura cadrul organizatoric pentru derularea achizitiilor publice;
6) asigura restituirea garantiilor de participare la procedura de achizitie publica;
7) asigura inregistrarea si pastrarea ofertelor depuse de agentii economici participanti la procedura de achizitie publica;
8) asigura incheierea contractelor de achizitie publica cu castigatorii procedurilor de achizitie;
1)   intocmeste dosarul achizitiei publice, conform legislatiei in vigoare;
2)  raspunde de respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice;
3)  respecta si raspunde de legalitatea operatiunilor efectuate;
4)   respecta regulile de protectia muncii si PSI, conform actelor normative in vigoare.
Art.38.Responsabil administrativ
1) Este subordonat directorului, este coordonat de seful Compartimentului  “Buget- contabilitate, locuinte sociale si relatii cu publicul”.
2) In vederea îndeplinirii sarcinilor, va colabora cu birourile, centrele si compartimentele din cadrul S.P.A.S, precum si cu institutiile si organizatiile neguvernamentale din tara si strainatate, care pot oferi sprijin logistic, tehnic, material sau financiar.
Art.39.Atributii si competentele  personalului  responsabil administrativ
1)  Asigura conditiile si materialele de lucru pentru personalul institutiei;
2) Intretine instalatiile si dotarile cladirilor si bunurilor apartinand S.P.A.S;
3) Preia referatelor de necesitate de la birourile/compartimentele/centrele din cadrul  institutiei si intocmeste comenzilor catre furnizori;
4) Colaboreaza cu responsabilul de achizitii publice la realizarea procedurilor de achizitii publice, colectarea ofertelelor de pret;
5)Aprovizioneaza cu materiale, obiecte de inventar, tiparituri si imprimate necesare desfasurarii activitatii S.P.A.S pe baza referatelor intocmite, a contractelor incheiate si a programului de achizitii publice;
7)Realizeaza receptia bunurilor achizitionate pe baza facturilor, a referatelor de necesitate, conform contractelor încheiate si a ofertelor de pret;
8) Elaboreaza documentatia de dare in consum a materialelor si obiectelor de inventar;
9) Tine evidenta obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe pe gestiuni, conduce registrul numerelor de inventar, inscriptioneaza numerele de inventar pe obiecte
 
CAPITOLUL X
COMPARTIMENT PROBLEME DE RROMI

Art.40.

1) Este subordonat directorului executiv.
2) În îndeplinirea sarcinilor va colabora cu serviciile ce ofera asistenţă socială din cadrul SPAS, cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Slobozia, precum şi cu instituţiile, agenţiile, ONG-urile şi cu voluntari din ţară şi din strainătate, care pot oferi sprijin logistic, tehnic, material sau financiar.
3)Se va ocupa de problemele rromilor in  relatia acestora cu institutiile locale si aplanarea conflictelor intre acestia sau intre acestia si institutii sau alte persoane. De asemenea va depune toate eforturile pentru rezolvarea problemelor rromilor in relatiile cu institutiile statului, de a le explica toate demersurile care se pot face pentru a beneficia de toate drepturile prevazute de lege. Va promova proiecte  sociale pe probleme de rromi. Va face comunicari catre comunitatile de rromi in legatura cu drepturilr acestora si demersurile ce trebuiesc facute pentru a beneficia de ele.
 
Art. 41.Atributii specifice :
1)  evalueaza situatia socio-economica a persoanei de etnie roma, identifica nevoile si resursele acesteia;
2)  identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor in mediul familial, natural si in comunitatea roma;
3)  elaboreaza planuri individuale pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap ,de etnie roma, aflate in situatii de criza si colaboreaza cu institutii responsabile pentru a facilita accesul acestora la drepturile de care pot beneficia;
4) organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in institutii specializate;
5) dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile locale pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;
6) colaboreaza cu institutiile publice descentralizate ale ministerelor, in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;
7)   conlucreaza cu asociatiile de proprietari pentru identificarea familiilor care se afla in situatii de risc si gasirea unor masuri de ajutorare a acestora;
8) alte activitati privind Serviciul Public de Asistenta Sociala Slobozia atribuite de catre directorul executiv precum si preluarea lucrarilor de la ceilati angajati, in cazul absentei unuia dintre acestia.
9) elaborează rapoarte referitoare la stadiul îndeplinirii obiectivelor din strategia de înbunătăţire a situaţiei romilor;
10) evaluează situaţia romilor şi identifică problemele, propune şi analizează soluţiile viabile şi recomandă reprezentanţilor insituţilor publice, ONG-urilor rome şi nerome,
11) mediază informaţile cu privire la comunităţile de romi; problemele cu care se confruntă comunitatea, mediază comunicarea pe aceste teme cu autorităţile
12)  participă la implementarea, în parteneriat, a proiectelor / programelor pentru comunităţile de romi;
13) monitorizează cazurile de discriminare a romilor şi mediază conflictele dintre membrii comunităţii şi a acestora cu alte persoane , etnii sau instituţii;
14) Asigură consultanţă pe probleme de administraţie locală, locuinţe, asistenţă socială, protecţia copilului, educaţie, justiţie şi ordine publică pentru etnia rromă,
 
CAPITOLUL XI
CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI
 
Art.42.1)Centrul de îngrijire de zi asigură promovarea dreptului fiecărui copil de a-şi păstra relaţiile familiale. Aceasta se realizează oferind servicii adecvate familiei în situaţie de risc de abandonare a copilului, pentru ca ea să fie capabilă să-şi îndeplinească responsabilităţile legate de îngrijirea , securitatea şi educaţia copilului.
2) Este subordonat directorului executiv şi este coordonat de un sef serviciu.
3) În indeplinirea sarcinilor va colabora cu serviciile ce ofera asistenţă socială din cadrul SPAS, cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Slobozia, precum şi cu instituţiile, agenţiile, ONG-urile şi cu voluntari din ţară şi din străinătate, care pot oferi sprijin logistic, tehnic, material sau financiar.
Art.43.Centrul de zi asigură copiilor servicii adecvate :
a)  îngrijire pe timpul zilei
b) programe educative şi distarctive
c)  consiliere psihologică.
Art.44.Prin serviciile oferite in cadrul acestui centru se urmăreşte menţinerea copilului în mijlocul familiei sale naturale şi dezvoltarea unor relaţii armonioase între părinţi şi copii.Totodată , se oferă o alternativă copiilor de a-şi petrece timpul liber. Este cunoscut faptul că aceşti copii , de  cele mai multe ori, îşi pierd timpul pe stradă hoinărind. Există riscul ca odată prins în mirajul străzii, a „găştilor de cartier” şi a influenţei negative a acestora, copilul să greşească pornind pe drumul delincvenţei. Participând la programele ce se desfăşoară în centru de zi , copiii nu numai că vor învăţa să-şi petreacă util şi plăcut timpul liber, dar vor recupera şi rămânerile în urmă la învăţătură sau vor aprofunda cunoştinţele şcolare, îşi vor descoperii şi cultiva talentele şi abilităţile. Toate acestea vor avea repercursiuni pozitive asupra formării personalităţii copiilor.
Art.45.Asigurandu-i copilului pe timpul zilei ingrijire, hrana, asistare educationala, consiliere si sprijinind familia sa-si exercite responsabilitatile parentale, se reduc sansele de abandon si institutionalizare si in acelasi timp cresc posibilitatile de dezvoltare normala si integrare sociala a copilului. Frecventarea acestui Centru nu duce la etichetare, asa cum se intampla in cazul centrului de plasament, ceea ca are o semnificatie pozitiva pentru integrarea scolara a copilului.
Art.46.Centrul de zi are o structură organizaţională dinamică şi deschisă care oferă servicii  gratuite către comunitate prin intermediul celor două componente (departamente) de bază ale sale :
a)Componenta de releu şi consiliere a centrului – cu acţiune spre exterior potrivit careia centrul  are misiunea de a reduce rata abandonului social, familial şi şcolar al copiilor care provin din familiile sărace , monoparentale sau dezorganizate cu mulţi copii , din comunitatea cartierului „500 Apartamente” din oraşul Slobozia prin aplicarea directă în practică a programelor proprii concepute în concordanţă deplină cu strategia judeţeană de protecţie a copilului
b)Componenta de asistenţă educaţională directă – cu acţiune în interior potrivit careia centrul  are misiunea de a reduce rata abandonului social , familial şi şcolar al copiilor care provin din familii sărace , monoparentale sau dezorganizate cu muţi copii din cartierul „500 Apartamente” din oraşul Slobozia prin desfăşurarea în cadru organizat , formal , programat al centrului a activităţilor educaţionale , pe baza programelor educaţionale proprii şi ale Ministerul Educaţiei Naţionale din România.
Art.47.Prin  Centru de Ingrijire de Zi, se promoveaza dreptul copilului de a fi ingrijit in familie, chiar in situatia in care familia sa se afla in dificultate, lucru care pana acum ar fi dus la institutionalizare. Prin evitarea institutionalizarii, prin promovarea parteneriatului intre echipa Centrului si parintii copiilor, prin colaborarea cu unitatile de invatamant, se realizeaza o implicare mai larga a comunitatii, o descentralizare a responsabilitatii legate de protectia copilului.
Art.48.Prin acest serviciu alternativ se vor dezvolta standardele de protectie a copilului adoptate la nivel national (serviciu alternativ plasarii copilului in institutie).
Art.49.Din cauza transformarilor economice si sociale survenite in Romania in ultimii 20 ani, tot mai multe familii sunt nevoite sa-si abandoneze copiii in camine si centre de plasament deoarece nu dispun de suficiente resurse financiare, umane si de timp pentru a se ingriji in mod corespunzator de acestia. De asemenea, tot mai multe familii se confrunta cu situatia in care ambii parinti trebuie sa munceasca o mare parte din timpul unei zile sau a unei saptamani pentru a putea strange resursele financiare si materiale care sa le permita sa asigure un trai decent copiilor lor. Aceasta situatie conduce automat la un complex problematic reprezentat astfel:
a) prea multe familii  se afla in dificultate, avand un venit lunar pe membru de familie mai mic decat salariul minim pe economie.
b)   prea multi copii provenind din familii cu resurse financiare limitate ajung sa fie institutionalizati
c) prea multi copii din familii sarace cu resurse limitate ajung in situatia de a inregistra esec scolar si de a abandona scoala inca din gimnaziu ;
d)  abandonul scolar inca din primii ani de scolarizare creaza premisele unui comportament si mod de relationare delincvent in societate;
Art.50.Strategia locala in domeniul protectie drepturilor copilului are printre obiective si activitati prevenirea abandonului copiilor de catre familiile naturale prin infiintarea unor servicii educative organizate in toatele orasele judetului care sa ofere atat consiliere parintilor si copiilor cat si  asistenta materiala  si financiara pentru acestea.
Art.51.Obiectivele Centrului de Ingrijire de zi sunt:
a)  Asigurarea de îngrijire şi securitate pe timpul zilei , prevenind instituţionalizarea copiilor.
b)  Prevenirea abandonului social, familial şi şcolar
c)   Diminuarea ratei vagabondajului şi a delincvenţei juvenile
d) Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională pentru copiii cuprinşi în programele centrului , conform particularităţilor psiho-afective şi opţiunilor individuale ale lor
e)   Creşterea responsabilităţii părinţilor pentru educarea propriilor copii
f)  Creşterea şanselor de acces a copiilor proveniţi din familii în dificultate la condiţii educative şi de îngrijire optime în perioada şcolară şi preşcolară
g) Degravarea financiară a familiilor în dificultate cu contravaloarea cheltuielilor de hrană şi supraveghere a copiilor asistaţi în centru de zi
h) Asiguarea funcţionării unui serviciu mobil de asistenţă , consiliere şi monitorizare a familiilor aflate în dificultate
Art.52.Accesul la serviciile centrului de zi de face la solicitarea părinţilor sau a altui susţinător legal al copilului. Cazul este analizat, iar în funcţie de problematica sa , copilul va putea fi primit în centru sau va fi orientat spre alte instituţii. Decizia de primire în centru va fi analizata corespunzător de către directorul executiv al Serviciului Public de Asistenta Sociala Slobozia, in baza anchetelor sociale intocmite de catre asistentul social din cadul centrului si a planului individual intocmit de catre specialistul din cadrul Compartimentului “Venit minim garantat, alocatii, indemnizatii copii si burse scolare” din cadrul SPAS. Contractul cu beneficiarul va fi semnat de ambele parţi inca de la inceputul integrarii.
Art.53.Criteriile de selecţie a beneficiarilor sunt următoarele :
a.   Vârsta : cuprinsă între 7-14 ani
b.  Situaţia financiară a familiei : venitul mediu / membru de familie să fie sub salariul mediu pe economie
c. Situaţia şcolară a copilului : să frecventeze cursurile unei instituţii de învăţământ din zonă (au prioritate copiii cu risc de abandon şcolar)
d.   Domiciliul familiei : să fie situat în cartierul „ 500 Apartamente” si in zonele limitrofe
e.  Măsuri de protecţie : au prioritate copiii care au beneficiat şi nu mai beneficiază de una din următoarele măsuri de protecţie : instituţionalizarea, plasarea la asistent maternal profesionist, plasament/încredinţare la rude, acordarea de ajutor material
f.   Semnarea contractului pentru beneficiarii serviciilor centrului de zi
Art.54. Grupul  tinta restrans este format din  copii de  varsta  scolara mica si gimnaziala din zona “500 Apartamente” - Slobozia, proveniti din familii cu venit pe membru de familie mai mic decat salariul minim pe economie.
Art.55. Grupul tinta este format din   copiii    de varsta scolara mica si   de varsta gimnaziala din municipiul Slobozia, proveniti din familii aflate in dificultate, cu venit pe membru de familie mai mic decat salariul minim pe economie. Rata somajului destul de ridicata , numarul mare de familii cu venituri sub salariul minim pe economie din municipiul Slobozia , ponderea ridicata a copiilor aflati in dificultate in populatia de copii intre 7 si 14 ani a municipiului Slobozia , au creat premizele necesitatii de a le oferi un cadru adecvat de asistenta si ocrotire a copiilor lor.
Art.56. Beneficiari directi ai Centrului de Ingrijire de Zi Slobozia sunt 40 copii din grupul tinta restrans, asistati temporar în centrul de zi.
Art.57.Grupul tinta extins al centrului este reprezentat de catre copii din celelalte zone ale orasului.
Art.58.Accesul la serviciile Centrului de Ingrijire de zi se face numai dupa semnarea, de catre parintii/reprezentantii legali ai copilului, a contractului  pentru acordarea de servicii sociale, incheiat in conformitate cu Ordinul  nr. 73/ 2005.
Art.59. Copiii centrului de zi vor fi împărţiţi în doua module, în funcţie de vârstă şi de programul şcolar astfel:
a)  prima grupă va fi formată din copii de vârstă primară
b)  a doua grupă va fi formată din copii de vârstă gimnazială
Art.60.Programul de activitate al copiilor în cadrul centrului de zi va fi de luni pana vineri si este cuprins între orele 7.00 şi 19.00, iar programul personalului centrului de zi va fi adaptat în funcţie de programul beneficiarilor de serviciile centrului de zi.
Art.61.Componenta de  coordonare –evaluare şi monitorizare – administrare a centrului  asigură :
a) coordonarea întregii activităţi a Centrului de Zi  şi  realizează următoarele activităţi:
b) coordonarea personalului angajat permanent , a colaboratorilor şi evaluarea  activităţii acestora
c).administrarea bunurilor mobile şi imobile şi contabilitatea se vor realiza corect şi vor fi controlate periodic
d) promovarea imaginii Centrului în exterior , sensibilizarea opiniei publice , atragerea de sponsori şi parteneri , încheierea de contracte de colaborare cu alte servicii /instituţii în interesul superior al protejării drepturilor copilului.
e) lucrul în echipa cu voluntari şi practicanţii şcolii postliceale de asistenţă socială
f) coordonarea personalului angajat permanent , a colaboratorilor şi evaluarea activităţii acestora
Art.62.Pe perioada de timp in care copilul este asistat in Centrul de zi se realizeaza o evaluare lunara in vederea integrarii ulterioare a copilului in familie. Evaluarea va fi complexa (sociala, psihologica, educationala, medicala, etc.) si va fi realizata cu metode specifice: rapoarte de ancheta sociala la domiciliul parintilor, evaluari psihologice si medicale ale copilului, aprecieri ale persoanelor autorizate cu care copilul vine in contact (educatori, profesori, etc).  Fiecare copil va avea o persoana de referinta in cadrul centrului, care va monitoriza situatia sa, solicitand specialistilor evaluarile periodice,ce vor fi atasate la dosarul fiecarui copil.
Art.63.Dupa reintegrarea in familie se realizeaza o monitorizare periodica, cu o durata  variabila de la caz la caz in functie de gravitatea problemelor depistate. Asistentul social va realiza rapoarte de ancheta sociala, urmarind evolutia copilului in cadrul familiei si in comunitate. In cazul depistarii unor probleme, va propune solutii de rezolvare a lor: orientarea catre servicii specializate de ajutor social, includerea familiei intr-un program  al DGPDC de acordare de sprijin material sau financiar, reluarea asistarii copilului in cadrul Centrului de zi, etc.
Art.64.In cadrul Centrului se vor avea in vedere toate componentele minime pentru a asigura protectia copiilor din toate punctele de vedere, prevenirea incendiilor, a accidentelor, a imbolnavirilor, igiena vietii in colectivitate, astfel:
a) Fiecarui copil i se va asigura un spatiu adecvat pentru programul de somn de dupa-amiaza. Copiii vor ocupa aceste dormitoare in functie de criteriul varstei, grupul beneficiar necesitand o oarecare omogenitate pe cele 3 grupe de  varste.
b)  Fiecare etaj este prevazut cu un grup sanitar, iar pentru personal se va amenaja un grup sanitar separat.
c)  Grupul sanitar pentru copii este compartimentat adecvat pentru a asigura respectarea intimitatii copilului , dar si posibilitatea de a interveni urgent din afara in caz de nevoie.  Grupurile sanitare sunt prevazute cu cabine de dus.
d)   Apa rece si apa calda vor fi asigurate in permanenta.
e)  Materialele utilizate la amenajarea grupurilor sanitare vor fi alese astfel incat sa permita intretinerea si igienizarea facila.
f)  Se va stabili si se va respecta un program zilnic general de igienizare a spatiilor si de igiena personala a copiilor ori de cate ori va fi nevoie.
g)  In cadrul Centrului  functioneaza o spalatorie  pentru igienizarea lenjeriei copiilor si a celorlalte obiecte de lenjerie.
h) Bucataria şi spatiul pentru servirea mesei este amenajat si compartimentat conform normelor de igienă sanitară.
i)     Fiecare copil va avea locul sau propriu, personalizat, unde i se va servi micul dejun, pranzul si cina, in cadrul salii de mese. Copiilor li se asigura – cantitativ si calitativ – hrana corespunzatoare varstei.
j)     Se va apela la serviciile medicale pentru controlul periodic medical, vaccinari sau cand intervin probleme de sanatate. Se vor respecta indicatiile de ingrijire (dieta, consultatii periodice, programe la logoped sau psiholog, etc.) precizate in fisa copilului sau in orice alt document medical.
Art.65.Activitatea de educatie si socializare consta in transmiterea de cunostinte si deprinderi, incurajarea implicarii copiilor in diferite activitati ale familiilor lor (organizarea timpului liber alaturi de familie), dezvoltarea relatiilor cu comunitatea. Acestea se realizeaza prin :
a) Educatorul va organiza si veghea joaca, antrenand copii in activitati educative de timp liber.
b) Copiii vor fi implicati in activitati cotidiene cu caracter gospodaresc.
c) Copiii vor fi stimulati sa participe la viata familiei, cu evenimentele ei (aniversari, sarbatori, etc.), astfel incat sa se simta integrati in structura familiei.
d) Asistentul social va pregati reintegrarea copilului in comunitate (bloc, strada, etc.), propunand vecinilor o atitudine de intelegere si sprijin fata de copilul in dificultate, avand grija sa pastreze secretul asupra situatiei familiale care a determinat asistarea copilului intr-un Centru de zi.
e) Asistentul social va tine legatura cu familia si o va informa despre evolutia situatiei scolare a copilului, despre recomandarile cadrelor didactice.
Art.66.Activitatea de consiliere se va desfasura in cadrul Centrului de zi, a Complexului de Servicii Comunitare Destinat Protectiei Copilului - Slobozia ( Centrul de Consiliere pentru Parinti si Copii) si la domiciliul familiilor (in special consilierea sociala); membri  ai echipei mobile se vor deplasa la domiciliile familiilor, deoarece adesea parintii au nevoie de sfaturi practice in propriul lor mediu de viata. Consilierea familiei poate fi sociala, psihologica, juridica, pentru gasirea unui loc de munca, etc.
Art.67.Caracteristica principala a abordarii activitatilor cu familia este parteneriatul in cresterea si educarea copilului: familia nu este lasata deoparte pentru ca nu stie, nu poate  sau nu are cu ce sa-si creasca copilul, ci este pregatita, antrenata si ajutata, fiind considerata un partener activ.
Art.68. Programul de consiliere va fi individualizat, bazat pe problemele majore cu care se confrunta familia, in special in legatura cu exercitarea rolului educativ al acesteia. Rolul educativ al parintilor cuprinde 3 dimensiuni: psiho-afectiva, cognitiva si socializatoare:
a) Dimensiunea psiho-afectiva: capacitatea parintilor de a anticipa / a constientiza nevoile esentiale ale copilului si de a le raspunde intr-un mod adecvat conditioneaza securitatea fizica si psihica de baza a copilului, definirea personalitatii lui, sentimentul de incredere in el si in ceilalti.
b) Dimensiunea cognitiva: sustinuta de prima dimensiune, aceasta permite invatarea primelor moduri de comunicare si de cunoastere a lumii, transmiterea cunostintelor si a deprinderilor cotidiene, precum si posibilitatea de a avea locul propriu in istoria familiei.
c) Dimensiunea socializatoare: este cea mai profunda dimensiune a campului educatiei parentale. Copilul are nevoie sa fie indrumat catre mediul social, in care isi va manifesta potentialitatile ca fiinta adulta autonoma.
Art.69.Consilierea va avea in vedere toate aceste dimensiuni ale rolului parental, insistand asupra aspectelor mai grave, de la caz la caz. Este o activitate pe termen lung, ale carei rezultate nu sunt imediat vizibile, fiindca reprezinta un adevarat proces de educare si responsabilizare a familiei
Consilierea copilului se va face de catre personalul specializat din centru (asistent social, psiholog, educator) si in cazuri deosebite de catre personalul specializat din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Destinat Protectiei Copilului al DGPDC Ialomita, vizand urmatoarele aspecte:
a) insuflarea respectului pentru familie in general, chiar dacapt un timp copilul este separat de propria familie, acesta fiind un aspect esential al pregatirii sale pentru viata de adult.
b) stimularea participarii la viata familiei (aniversari, sarbatori, etc.) pentru a se simti integrat in structura familiala.
c)  in cazul copiilor institutionalizati anterior, se va incuraja mentinerea relatiilor sociale (educatori, colegi, etc.); astfel, copilul este incurajat sa pretuiasca, atat cat se poate, orice etapa din viata sa. 
Art.70. Persoanele aflate în deplasare , în interes de serviciu sunt obligate să respecte prezentul regulament precum şi regulile de disciplină specifice unităţii în care îşi desfăşoară activitatea pe timpul deplasării.
Art.71. Prezentul regulament prevede obligaţia angajaţiilor de a respecta legislaţia în vigoare privind protecţia drepturilor copilului.
Art.72. Programul de lucru este conform graficului de lucru  pe sectoare.
Art.73. Evidenţa prezenţei la serviciu se ţine prin condica de prezenţă .Salariaţii sunt obligaţi să-şi semneze zilnic condica de prezenţă , menţionând deplasările sau concediile de odihnă,medicale, etc.
Art.74.  Programarea concediilor de odihnă se  va face de către seful  Centrului Ingrijire de zi  ,de comun acord cu toţi salariaţii cu asigurarea bunei funcţionări a compartimentelor pe întreaga activitate a anului şi cu aprobarea directorului executiv a S.P.A.S.Slobozia ,
Art.75.  Persoanele care asigură conducerea Centrului Ingrijire de zi au , în raport cu atribuţiile ce le revin , următoarele îndatoriri :
a) organizează şi îndrumă activitatea personalului din subordine în vederea îndeplinii atribuţiilor stabilite pentru fiecare prin fişa postului ;
b)  urmăreşte utilizarea judicioasă a timpului de lucru şi a celorlalte reguli de disciplină a muncii de către fiecare salariat ;
c)  exercită control permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de către  întreg personalul prin şefii de compartiment şi ia măsurile corespunzătoare dacă se încalcă obligaţiile de serviciu ;
d) examinează cu atenţie sugestiile şi propunerile făcute de salariaţi în vederea îmbunătăţirii activităţii în toate compartimentele şi le valorifică în interesul bunului mers al instituţiei;
e) se preocupă de dimensionarea  strict necesară a personalului ,de repartizarea şi utilizarea judicioasă ,de selecţionarea ,angajarea şi promovarea acestuia ,potrivit cerinţelor stabilite pentru fiecare post ;
f) ia măsuri necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ,pentru realizarea integrală şi la timp a obiectivelor stabilite în planurile de muncă  , a condiţiilor de protecţie a muncii şi de respectare a normelor igienico-sanitare;
g) ia măsurile necesare pentru respectarea normelor legale privind timpul de lucru ,de repaus şi de odihnă ,retribuirea muncii şi alte drepturi.
Art.76. Personalul încadrat în Centrul de Ingrijire de  zi  are pe langa atributiile din fisa postului si urmatoarele obligatii :
1) să reprezinte ,în toate activităţile desfăşurate , cu demnitate instituţia din care face parte şi să contribuie la crearea unei cât mai bune imagini atât pentru postul pe care îl ocupă ,cât şi pentru Centrul de zi;
2)  să respecte cu stricteţe ordinea şi disciplina la locul de muncă ,să aplice cu fermitate normele şi instrucţiunile referitoare la desfăşurarea activităţii ,să îndeplinească obligaţiile de serviciu , manifestând intransigenţă faţă de orice abateri de la regulile stabilite;
3) să îndeplinească întocmai şi la timp sarcinile de serviciu ,folosind la maxim şi eficient timpul de muncă în cadrul programului stabilit ;
4)  să aibă o comportare corectă în cadrul relaţiilor de serviciu ,să promoveze raporturi colegiale cu toţi membrii colectivului de serviciu ;să ia atitudine împotriva oricăror manifestări care contravin legilor ţării , normelor de comportament în unitate ;
5) să respecte normele de protecţie a muncii ,de P.S.I. care ar putea pune în pericol clădirea ,viaţa ori integritatea corporală sau sănătatea oricăror persoane în incinta instituţiei.
Art.77.Centrul de Ingrijire de Zi are  un număr de 12 angajaţi ( personal contractual), structurati dupa cum urmeaza:
a)                  Sef centru  – 1 post;
b)                  Asistent social – 1 post;
c)                  Asistent medical – 1 post;
d)                  Educator – 2 posturi;
e)                  Educator specializat – 1 post;
f)                    Institutor – 1 post;
g)                  Administrator  - 1 post;
h)                  Bucatareasa – 1 post;
i)                    Ingrijitoare – 1 post
j)                    Infirmiera – 1 post
k)                  Lenjereasa – 1 post
 
 
CAPITOLUL XII
COMPARTIMENT “SERVICII SOCIO-MEDICALE”
 
Art.78. Atributiile asistentului medical din cadrul Compartimentului “Servicii socio-medicale” sunt urmatoarele:
 
1)   Tine evidenta medicamentelor si a materialelor saniatre consumate ;
2)     Intocmeste catagrafia pacientilor, in cederea aplicarii unor masuri cu caracter profilactic;
3)     Executa sub supravegherea medicului, imunizarile si testarile biologice planificate;
4) Face vizite in gospodariile pacientilor pentru pentru depistarea activa a bolilor transmisibile si a parazitismului;
5)   Executa, sub indrumarea medicului, masurile de lupa in focarele de boli transmisibile;
6)   Sesizeaza medicul asupra problemelor ce depasesc posibilitatile sale de rezolvare;
7) Supravegheaza starea bolnavilor si aduce la cunostiinta medicului orice schimbare a acestora aplica tratamentele bolnavilor;
8)  Asigura si raspunde de sterilizarea instrumentarului
9)   Efectueaza triajul si pregateste pacientii pentru consultatie;
10)  Solicita medicul pentru examinarea la domiciliu sau in dispensar, a pacientului aflat  in tratament, ori de cate ori starea acestuia o impune;
11)  Raspunde de aprovizionarea, primirea si pastrarea inventarului medical, gospodaresc si de protectie si sesizeaza medicul asupra lipsurilor constatate in gestiune;
12)   Raspunde de aplicarea normelor de igiena si antiepidemice in incinta dispensarului.
     
Art.79. Atributiile medicului din cadrul Compartimentului “Servicii socio-medicale” sunt urmatoarele:
 
1)  Organizeaza si raspunde de intreaga activitate a dispensarului;
2)   Organizeaza si asigura conform normelor in vigoare, activitatea de evidenta si raportare statistica;
3) Asigura aplicarea planului de munca privind activitatea de igiena si antiepidemica pe teritoriul dispensarului;
4)   Gestioneaza bunurile din dotarea dispensarului medical si raspunde de buna gospodarire a acestora;
5)  Acorda asistenta medicala de urgenta in caz de imbonlavire sau accident la sispensar, la domiciliu, la locul accidentului, ori de cate ori ia la cumostiinta de asemenea situatii, indiferent de apartenenta teritoriala a bonlavilor; trimite la spital urgentele ce necesita ingrijire spitaliceasca,asigurand asistenta medicala pe timpul transportului;
6) Acorda asistenta medicala la dispensar, la domiciliul pacientilor, utilizand mijloace de doatre de care dispune;
7)  Indruma la unitatile sanitare de specialitate bonlavii care necesita precizare de diacnostic, asistenta medicala de specialitate sau internare in spital, aplicand ulterior acestora masurile indicate de catre medicul de specialitate;
8) Selectioneaza persoanele ce pot fi cuprinse in actiunile de imunizari active, stabileste contraindicatiile medicale si modul de aplicare a imunizarii in functie de natura contra indicatiei;
9)  aplica masurile de prevenire si combatere a bolilor cronice si degenerative, precum si a altor boli, conform normelor Ministerului Sanatatii, colaborand in acest sens cu medicii de specialitate;
10)  Asigura izolarea cazurilor de boli transmisibile, conform dispozitiilor in vigoare;
11)  Efectueaza ancheta epidemiologica preliminara la focarul de boala transmisibila;
12)  Asigura efectuarea imunizarilor profilactice, la termenele si in conditiile prevazute prin normele in vigoare;
13) Efectueaza tiajul epidemiologic, organizeaza si antreneaza activul sanitar al dispensarului, in actiunile antiepidermice, de igiena si curativo – profilactice, desfasurate pe teritoriul arondat.
Art.80. Programul de lucru al salariatilor din cadrul Serviciului “Socio-medical al S.P.A.S. Slobozia este de luni pana vineri intre orele  8-16.
   
CAPITOLUL XIII
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL ,,SF. NICOLAE”SLOBOZIA”.
 

Art. 81.

1) Cantina de ajutor social ,,Sf. Nicolae”Slobozia  este organizata ca unitate fara personalitate juridica in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala Slobozia. Baza materiala necesara functionarii cantinei de ajutor social si controlul activitatii acestora se asigura de catre consiliul local. Finantarea cantinei de ajutor social se face din bugetul local.
2) Este subordonata directorului executiv al S.P.A.S. Slobozia
Art. 82.  Cantina de ajutor social ,,Sf. Nicolae”Slobozia  presteaza servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situatii  economico sociale sau medicale deosebite.
Art. 83
, Cantina de ajutor social ,,Sf. Nicolae”Slobozia va presta doar serviciul de pregătire şi servire a unei singure mese, zilnic, de persoană, în limita alocaţiei de hrană prevăzută de reglementările legale, va asigura aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei cu produse agroalimentare de bază, la preţurile de achiziţie, transport gratuit numai pentru persoanele ce beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu şi pregătirea şi distribuirea hranei prin centre mobile pentru situaţii deosebite”
Art. 84 Categoriile de persoane care pot beneficia de serviciile Cantinei de ajutor social ,,Sf. Nicolae”Slobozia  în mod gratuit sunt următoarele:
a)copiii cu varsta între 1-18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu   lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
b)femeile gravide al căror venit este pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
c) tinerii care urmeaza cursuri de zi la instituţiile de invăţămant ce funcţionează în condiţiile legii, pană la terminarea acestora, dar fără a depăşi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani, în cazul celor care urmeaza studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzuta la art.84.  lit.  a);
d) persoanele care beneficiază de ajutor social sau alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
e) pensionarii al căror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
f) persoanele care au împlinit varsta de pensionare aflate în una din următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
g) invalizii şi bolnavii cronici al căror venit este de pană la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
h) orice persoană care, temporar, nu realizeaza venituri, urmand a beneficia de serviciile cantinei sociale pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

Art.85. Beneficiarii serviciilor Cantinei de ajutor social ,,Sf. Nicolae”Slobozia  vor fi desemnaţi conform ordinii de prioritate indicate la art.84.

Art.86. Abonamentele la Cantinei de ajutor social ,,Sf. Nicolae”Slobozia  se elibereaza pe durata unei luni calendaristice, in baza unei cereri facute de catre solicitant  si aprobata de catre  primar la recomandarea directorului executiv al S.P.A.S.Slobozia in urma unei anchete sociale, stabilindu-se pentru ce perioda poate beneficia de aceste servicii si care va fi contributia.  
 Art.87. Abonamentele se vor elibera de catre Compartimentul “ Venit minim garantat, alocatii, indemnizatii copii si burse scolare”, care va tine evidenta acestora si va intocmite dosarele si anchetele sociale pentru fiecare caz in parte.
Art.88.Modelul abonamentului pentru cantina sociala se  aproba prin dispozitia primarului si va cuprinde  datele  de identificare ale persoanei respective (nume si prenume, cod numeric personal, seria si numarul actului de identitate) şi va fi valabil numai cu ştampila unităţii emitente.
Art.89.Abonamentele se vor elibera incepand cu data de 01 ale fiecarei luni, iar la prezenta la masa se va decupa bonul aferent mesei si zilei respective.

 Art.90. Pierderea abonamentului se va anunta in maxim 24 ore.
Art.91.Abonamentul nu este transmisibil. Numai titularul dreptului  va putea servi masa la cantina , oricarei alte persoane fiindu-i  refuzat accesul.

Art.92.Persoanele care se prezinta in stare de ebrietate nu au dreptul de a servi masa, in ziua respectiva fiind considerate absente.Trei astfel de absente duc la suspendarea abonamentului pentru luna respectiva. Trei suspendari pe  an atrag incetarea dreptului de a mai servi masa la   Cantina de ajutor social ,,Sf. Nicolae”Slobozia.
Art.93. Beneficiarilor serviciilor cantinei de ajutor social care absentează nemotivat 3 zile consecutiv sau 5 zile pe lună li se suspendă cartela în cursul lunii respective.La trei suspendări se va retrage persoanei respective dreptul la acest serviciu.
Art.94.  Pot beneficia de de serviciile Cantinei de ajutor social ,,Sf. Nicolae”Slobozia contra cost persoanele care sunt indreptatite sa beneficieze de aceste servicii, enumerate la art. 84 si care realizeaza venituri ce se situeaza peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura luat in calcul  la stabilirea ajutorului social  - cu plata unei contributii de 30% din venitul pe persoana, fara a depasi costul meselor servite calculat pe aceeasi perioada (art. 4 alin 2 legea 208 /1997 privind cantinele de ajutor social) .
Art.95. Persoana care solicita abonament la cantina de ajutor social trebuie sa fie in plata la ajutor social pe luna anterioară (sa aiba la dosar actele necesare si sa efectueze zilele de munca in folosul comunitatii luna de luna). Neprezentarea actelor sau neefectuarea zilelor de munca atrage dupa sine neacordarea abonamentului la cantina de ajutor social.
Art.96.Pentru dosarele nou primite se va face calculul in functie de ajutorul social ce se va acorda. Contributiile datorate de catre persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social “Sf. Nicolae”  incasate in cazurile mentionate mai sus se fac venit la bugetul local.
Art. 97.  
Cantina de ajutor social ,,Sf. Nicolae”Slobozia  se va ocupa de pregătirea şi servirea unei singure mese, la prânz, între orele 12.00-15.00. Pentru buna funcţionare a Cantinei de ajutor social ,,Sf. Nicolae”Slobozia , beneficiarii serviciilor sociale oferite de acestea au obligaţia respectării programului stabilit pentru servirea mesei, păstrării curăţeniei localului şi a bunurilor unităţii, precum şi a respectării măsurilor de igienă. Nerespectarea orelor de servire a mesei atrage pierderea mesei, neputând fi reportată pentru zilele următoare. La sediul Cantinei de ajutor social ,,Sf.Nicolae”Slobozia  se va afişa, în fiecare luni, meniul pentru întreaga săptămână.”
Art. 98.  Sponsorizarile si donatiile in bani si natura , facute de persoanele fizice si juridice, romane si straine cantinelor sociale pot fi folosite numai in scopul dezvoltarii si imbunatatirii calitatii serviciilor pe care le presteaza.
Art. 99. Pentru buna desfasurare a activitatii Cantinei de ajutor social ,,Sf. Nicolae”Slobozia , persoane beneficiare de venit minim garantat in baza legii 416/2001 isi pot efectua zilele de munca  in folosul comunitatii in cadrul cantinei.

Art. 100.Personalul Cantinei de ajutor social ,,Sf. Nicolae”Slobozia  va fi compus din:  1bucatar,1 ajutor de bucătar, 1 administrator si 1 ingrijitoare. Aceste persoane se vor ocupa de activităţile de servire a mesei şi de cele conexe.
Art. 101. De evidenta alimentelor, aprovizionarea si toate probleme administrative pentru cantina de ajutor social se va ocupa administratorul  Cantinei de ajutor social ,,Sf. Nicolae”Slobozia .
Administratorul se va ocupa de obţinerea tuturor autorizaţiilor de funcţionare pentru cantină.
Art. 102 .
Persoanelor care din motive obiective, rezultate din ancheta socială, nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se distribuie hrana pentru o masă zilnic, la domiciliu, transportul gratuit al acesteia fiind aprobat lunar de către conducătorul Serviciului Public de Asistenţă Socială.
Art. 103. Cuantumul alocaţiei zilnice de hrană pe persoană se stabileşte prin hotărare de guvern (nr. 421/2008).

Art.104. Pentru buna şi corecta desfăşurare a activităţilor Cantinei de ajutor social ,,Sf. Nicolae”Slobozia , Serviciul Public de Asistenţă Socială va încheia un protocol cu Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice, prin care se vor stabili modalităţile de realizare a obiectivului propus.    
Art.105. Programul de lucru al Cantinei de Ajutor Social „Sf. Nicolae”  este de luni pana vineri si este cuprins intre orele 8-16.
 
CAPITOLUL XIV
COMPARTIMENT “ASISTENTI PERSONALI”
 
Art.106. Principalele atributii ale asistentilor personali sunt urmatoarele:
1)  asigura alimentatia corespunzatoare deficientei;
2)  serveste masa respectand orele de masa asigurand vesela si conditiile igienico-sanitare necesare;
3) alimenteaza direct sau sprijina bolnavul care are nevoie de astfel de ajutor, urmarind educarea si formarea deprinderilor de autonomie;
4)  asigura igiena corporala a bolnavului, a lenjeriei de corp, a articolelor de imbracaminte, lenjeriei de pat si a cazarmentului, dupa caz, insoteste bolnavul la grupurile sanitare, baie, etc.
5)  organizeaza si raspunde de intretinerea curateniei si a masurilor igienico-sanitare in spatiile de cazare;
6) participa activ la urmarirea conditiilor de viata a persoanei pe care o are in  ingrijire, implicandu-se  permanent in viata cotidiana;
7) asigura aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizand la timp semnele de boala sau acutizare si ia masurile ce se impugn (transportul la spital, solicitare de control medical de specialitate la domiciliu);
8) respecta si asigura realizarea integrala a prevederilor programului de recuperare si integrare sociala a persoanei cu handicap elaborat de Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti /Comisia Judeteana pentru Protectia Copilului
9)      participa la instruirea organizata de catre angajator, o data la doi ani;
10)  executa si alte sarcini specifice postului pe care il ocupa, dispuse de medici sau de D.G.A.S.P.C., in    functie de natura handicapului /de starea persoanei cu handicap etc.
11)  insoteste persoana cu handicap, la termenul necesar /la solicitare, pentru evaluare si reevaluare, la comisiile cu competenta in domeniu;
12)  comunica Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului /Serviciului Public de Asistenta Sociala Slobozia, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu / resedinta, starea materiala, precum si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege atat  pentru persoana cu handicap pe care o are in ingrijire, cat si pentru acesta , in calitate de asistent personal;
13)  sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere, persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic , psihic sau moral de starea acesteia .
 
CAPITOLUL XV
COMPARTIMENT “ASISTENTA MEDICO-SOCIALA”
Art.107.Atributiile  asistentului medical generalist din cabinetele medicale din gradinite si scoli sunt urmatoarele:
 1.Atributii privind asigurarea asistentei medicale profilactice si curative in gradinite.
1) Participa alaturi de medical colectivitatii la examinarea copiilor in cadrul examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate.
2) Efectueaza de doua ori pe an (la inceputul si sfarsitul anului scolar) controlul periodic al copiilor (somatometrie, somatoscopie, aprecierea acuitatii vizuale si auditive) si interpreteaza datele privind dezvoltarea fizica a tuturor prescolarilor din gradinite, inscriindu-le in fisele medicale ale acestora.
3) Inregistreaza si supravegheaza copii cu afectiuni cronice, pe care ii trimit la cabinetele medicale din unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate, prin intermediul medicilor scolari sau de familie, consemnand in fisele prescolarilor rezultatele acestor examene, iar in registrul de evidenta speciala , datele controalelor medicale.
4)  Insoteste copiii din gradinitele cu program saptamanal la ambulatoriile de specialitate cele mai apropiate de colectivitatile respective pentru diverse examinari in cadrul supravegherii medicale active (dispensarizare).
5) Urmareste activitatea educatoarelor privind aprecierea dezvoltarii neuropsihomotorii si a limbajului prescolarilor precum si consemnarea de catre acestea sub semnatura, a rezultatelor aprecieri in fisele medicale ale copiilor, conform normelor metodologice ale Ministerului Sanatatii.
6) Intocmeste evidenta copiilor amanati medical de la inceperea scolarizarii la varsta de 7 ani si urmareste dispensarizarea acestora.
7) Completeaza documentele medicale ale copilor care urmeaza sa fie  inscrisi in clasa I.
8) Supravegheaza modul in care se respecta orele de odihna pasiva (somn) si active (jocuri) a copiilor si conditiile in care se realizeara acestea.
9) Indruma personalul educativ  in aplicarea metodelor de calire (apa, aer, soare, miscare) a organismului copiilor.
11) Supravegheaza modul in care se respecta igiena individuala a  copiilor in timpul spalarii acestora si la servirea mesei.
12) Participa la intocmirea meniurilor saptamanale si efectueaza periodic anchete privind alimentatia copiilor.
13) Consemneaza zilnic, in cadrul fiecarei ture, intr-un caiet anume destinat pentru controlul  blocului alimentar, constatarile privind satrea de igiena a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazine si a mancarii, igiena individuala a personalului blocului alimentar si starea de sanatate a acestuia, cu interdictia de a presta activitati in bucatarie pentru persoanele care prezinta febra, diaree, infectii ale pielii, tuse cu expectoratie, amigdalite pultacee, aducand la cunostinta conducerii gradinitei aceste constatari.
14) Asista la scoaterea alimentelor  din magazine si controleaza calitatea organoleptica a acestora, semnand foaia de alimentatie privind calitatea  alimentelor.
15) Colaboreaza cu educatoarele la formarea deprinderilor de igiena individuala la prescolari.
16) Efectueaza zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea in colectivitate.
17) Izoleaza copii suspecti de boli transmisibile si anunta urgent medicul colectivitatii.
18) Supravegheaza focarele de boli transmisibile, aplicand masurile antiepidemice fata de contacti si efectuind recoltari de probe biologice, dezinfectii etc.
19) Prezinta produsele biologice recoltate (exudate nazo-faringiene, materii fecale, urina) laboratoarelor de bacteriologie si ridica buletinele de analiza in situatii de aparitie a unor focare de boli transmisibile in colectivitate.
20) Aplica tratamentul profilactic al prescolarilor, sub supravegherea medicului colectivitatii, in conformitate cu instructiunile Ministerului Sanatatii.
21) Supravegheza starea de sanatate si de igiena individuala a copiilor, iar in situatii de urgenta anunta, dupa caz, medicul colectivitatii, serviciul de ambulanta sau / si familiile prescolarilor.
22) Tine evidenta examinarilor medicale periodice pe care personalul angajat din colectivitate are obligatia sa le efectueze in conformitate normele Ministerului Sanatatii.
23) Intocmeste zilnic evidenta copiilor absenti din motive medicale, urmarind ca revenirea  acestora in colectivitate sa fie conditionatade prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat  de medicul de familie pentru absente ce depasesc 3 zile.
24) Controleaza zilnic respectarea  normelor de igiena din gradinita (sali) de grupa, bloc alimentar, dormitoare, spalatorie-calcatorie, grupuri sanitare, curte etc.) aducand operativ la cunostinta conducerii colectivitatii deficientele constatate.
25) Executa activitati de statistica sanitara prin completarea darilor de seama statistice (SAN), calcularea indiciilor de dezvoltarefizica si de morbiditate (incidenta, prevalenta etc.)
26) Efectueaza, sub indrumarea medicului colectivitatii, activitati de educatie pentru sanatate  cu parintii, copiii si cu personalul adult (educativ, TESA)din gradinita.
27) Gestioneaza in conditiile legii si pe baza normelor Ministerului Sanatatii instrumentarul, materialele sanitare si medicamentele de la aparatul de urgenta si raspund de utilizarea lor corecta.
28) Completeaza,sub supravegherea medicului colectivitatii, condica de medicamente si de materiale sanitare pentru apatatul de urgenta.
29) Insoteste copiii din gradinita, in cazul deplasarii acestora intr-o tabara de vacanta, pe toata durata acesteia.
30) Acorda prescolarilor primul ajutor in caz de urgenta si supravegheaza transportul acestora la unitatile sanitare.
31) Efectueaza tratamente curente prescolarilor, la indicatia medicului.
32)   Supravegheaza prescolarii izolati in infirmerie si efectueaza tratamentul indicat acestora de catre medic.
33) Asigura asistenta medicala de urgenta in taberelede odihna  pentru prescolari , scop in care pot fi detasate in aceste unitati.
 
2). Atributii privind asigurarea asistentei medicale in scoli - activitati medicale privind asigurarea asistentei medicale preventive:
1) Participa, in fiecare an, la examinarea periodica a elevilor, efectuind conform normelor metodologice ale Ministerului Sanatatii activitati de somatometrie (inaltime, greutate, perimetru thoracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arteriala, fregventa cardiaca, forta musculara manuala, capacitate vitala pulmonara), optometrie si audiometrie, consemnand rezultatele in fise.
2) Participa la examinarile medicale de bilant  al starii de sanatate, efectuate de medicul scolii la elevii din clasele I, IV si a IX-a.
3) Participa la dispensarizarea elevilor aflati in evidenta speciala, asigurand prezentarea acestorala controalele planificate de medicii din cabinetele unitatilor de asistenta medicala ambulatorie de specialitate, si aplica tratametele prescrise de acestia  impreuna cu medicii de familie.
4)  Consemneaza in fisele medicale ale elevilor bilantul starii de sanatate si rezultatele controalelor elevilor sub supravegherea medicului scolii precum si motivarile absentelor din cauza medicala ale elevilor , scutiri medicale la orele de educatie fizica scolara ori scutirile medicale  de efort fizic la instruirea practica scolara .
5) 4.  Completeaza sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare si anuale privind activitatea  cabinetului medical scolar, calculand indicatorii de prelevanta, incidenta si structura morbiditatii; completeaza partea medicala a fiselor de tabara de odihna ale elevilor precum si adeverintele medicale pentru elevii care termina clasa a X-   a, a XII-a si ultimul an al scolii de ucenici si profesionale care termina cursurile institutiilor de invatamant.
6) Participa alaturi de medic la vizita medicala a elevilor care se inscriu la licee de specialitate, scoli profesionale si de ucenici sau , dupa caz, la vizita medicala a candidatilor care se inscriu in institutii de invatamant.
7) Acorda consiliere privind planificarea familiala, prevenirea bolilor cu transmitere sexuala si participa la anchetele starii de sanatate din colectivitatile  de copii si tineri arondate.
8) Desfasoara activitati cu character antiepidemic:
a)   Efectueaza catagrafia elevilor supusi vaccinarilor
b) Efectueaza sub supravegherea medicului imunizarile profilactice planificate, in conformitate cu Programul National de Imunizari.
c)   Inregistreaza in fisele de consultatie si in registrul de vaccinari imunizarile efectuate.
d)  Efectueaza triajul epidemiologic la toti elevii dupa fiecare vacanta, precum si alte triaje, atunci cand este cazul.
e) Executa actiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente in scoli , intocmind si fise de focar ( gamaglobunizare a contactilor de hepatita virala acuta, prelevarea de tampoane pentru exudates nazofaringiene, educatia sanitara  a elevilor cu pediculoza si scabie, prelevarea de tampoane de pe echipamentul de protectie al personalului blocului alimentar si de pe instrumentele de lucru ale acestuia).
f) Efectueaza catagrafierea tuturor elevilor si studentilor supusi depistarii biologice prin intradermoreactia la PPD 2u. , participand la efectuarea acesteia, precum si la revaccinarea BCG impreuna cu personalul dispensarului TBC teritorial.
9) Controleaza igiena individuala a elevilor, colaborand cu personalul didactic pentru remedierea situatiilor deficitare constatate.
10) Controleaza zilnic respectarea conditiilor de igiena din spatiile de invatamant (Sali de clasa, laboratoare, ateliere scolare, grupuri sanitare, sali de sport), de cazare (dormitoare, sali de meditatii, grupuri sanitare, spalatorii) si de alimentatie (bucatarii si anexele acestora, Sali de mese), consemnand in caietul special destinat, toate constatarile facute si aducand la cunostinta conducerilor unitatilor scolare.
11)  Participa impreuna cu medicul la intocmirea  meniurilor si la efectuarea anchetei alimentare periodice pentru verificarea respectarii unei alimentatii rationale  in cantinele scolare si studentesti, controland zilnic  propritatile organoleptice ale alimentelor scoase din magazine si modul de functionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.
12)  Tine evidenta examenelor medicale periodice pe cere personalul adult  din unitatea de invatamant arondata  este obligat sa le efectueze in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii.
13)  Desfasoara, sub indrumarea  medicului, actiuni de educatie pentru sanatate in randul elevilor, al familiilor elevilor si al cadrelor didactice:
a). Instruieste grupele sanitare si insotesc la concursuri , in toate fazele superioare, echipa selectionata.
b). Tine lectii sau  prelegeri privind educatia pentru sanatate elevilor, pe clase si, eventual , separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstratii practice.
c). Participa la lectoratele cu parintii elevilor pe teme de educatie pentru sanatate.
d).Desfasoara actiuni de educatie pentru sanatate in randul cadrelor didactice, inclusive prin lectii si demonstratii de prim ajutor.
e).Participa la consiliile profesorale in care se discuta si se iau masuri vizand aspectele sanitare din unitatea de invatamant arondata.
f). Instruieste personalul administrative si de ingrijire din spatiile de invatamant, cazare si de alimentatie asupra sarcinilor ce ii revin in asigurarea starii de igiena in spatiile respective.
 
3) Atributii privind asigurarea asistentei medicale in scoli- activitati medicale privind asigurarea asistentei medicale curative:
1)Asigura elevilor acordarea primului ajutor I caz de urgenta si supravegheaza transportul acestora  la unitatile sanitare.
2)Asigura acordarea primului ajutao in caz de urgent medico-chirurgicala in perioada examenului de bacalaureat.
3)Efectueaza tratamente elevilor, la indicatia medicului.
4)Supravegheaza elevii in infirmierie si le efectueaza acestora tratamentul indicat de medic.
5)Asigura asistenta medicala de urgenta in taberele de elevi, putand fi detesat in acest scop.
 
4)Activitati de perfectionare a pregatirii profesionale
1)Participa la instruiruirile  pe probleme de medicina si igiena  scolara, precum si probleme sanitaro-antiepidemice, organizate de directiile de sanatate publica judetene, respective a municipiului Bucuresti.
2)Participa in perioada vacantelor scolare la cursuri sau instruiri profesionale.
 
5).Activitatea in perioada vacantelor scolare.
1.Definitiveaza interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora in fisele medicale scolare, completeaza adeverinte madicale pentru elevii care termina clasele aIX-a, a XII-a si ultimul an al scolii profesionale si de ucenici si consemneaza vaccinarile efectuate.
2.  Participa la comisiile medicale de inscriere in scoli profesionale, postliceale si in liceele de specialitate.
 
Art.108. Atributiile medicului din cabinetele medicale  din gradinite si scoli
1) Atributii medicului din cabinetele medicale din gradinite si scoli referitoare la prestatiile  medicale individuale sunt urmatoarele:
1.)Examineaza toti prescolarii din gradinite, elevii care urmeaza sa fie supusi examenului medical de bilant al starii de sanatate clasele I, a IV-a, a IX-a si a XII-a, ultimul an al scolilor profesionale si de ucenici pentru depistarea precoce a unor eventuale afectiuni.
2) Dispensarizeaza elevii din toate clasele cu probleme de sanatate , aflati in evidenta speciala, in scop recuperator.
3) Selectioneaza din punct de vedere medical elevii cu probleme de sanatate, in vederea orientarii lor scolar-profesionale la terminarea scolii generale si a liceului.
4) Examineaza elevii care urmeaza sa participle la competitii sportive, eliberand avize in acest scop.
5)  Examineaza elevii care vor pleca in vacante in diverse tipuri de tabere ( de odihna, sportive etc.) semnand si parafand fisele medicale de tabara.
6) Examineaza elevii din evidenta speciala, care urmeaza sa plece la cure balneare.
7) Examineaza elevii care vor fi supusi imunizarii profilactic pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale temporare si supravegheaza efectuarea vaccinarilor si aparitia efectelor adverse postimunizare (RAPI).
8) Supravegheaza recoltarea de probleme biologice pentru investigatii de laborator, in vederea depistarii afectiunilor infectocontagioase la subiecti si respective contacti.
9.)Elibereaza pentru elevii cu probleme de sanatate documente medicale in vederea scutirii partiale de effort fizic si de anumite conditii de munca in cadrul instruirii practice in atelierele scolare.
10) Elibereaza scutiri medicale de prezenta la cursurile scolare pentru elevii bolnavi precum si scutirimedicale, partiale sau totale, de la orele de educatie fizica scolara conform instructiunilor Ministerului Sanatatii.
11)Vizeaza documentele medicale eliberate de alte unitati sanitare pentru motivarea absentelor de la cursurile scolare.
12) Elibereaza adeverinte medicale la terminarea scolii generale, profesionale si de ucenici, precum si a liceului.
13)Efectueaza triajul epidemiologic dupa vacanta scolara sau ori de cate ori este nevoie, depisteaza activ prin examinari periodice anginele streptococice si urmareste tratamentul cazurilor depistate.
14.)Controleaza prin sondaj igiena individuala a prescolarilor si a scolarilor.
15)Verifica starea de sanatate a personalului blocului alimentar din gradinite si cantine scolare in vederea producerii de toxiinfectii alimentare.
16)Asigura aprovizionarea cabinetului  medical cu medicamente pentru aparatul de urgenta, materiale sanitare si cu instrumentar medical.
    
2. AtributIIle medicului din cabinetele medicale din gradinite si scoli referitoare la  prestatii medicale la nivelul colectivitatilor sunt urmatoarele:
1)Initiaza supravegherea epidemiologica a prescolarilor din gradinite a elevilor. In acest scop se efectueaza urmatoarele activitati:
a) depisteaza, izoleaza si declara orice boala infectocontagioasa;
b) participa la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologica a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile, sub indrumare metodologica a medicilor epidemiologi;
c) aplica tratamente chimioprofilactice in focare, la indicatia medicilor epidemiologi;
d)initiaza actiuni de prelucrare antiparazitara (pediculoza, scabie)si antiinfectioasa(dezinfectie, dezinsectie) in focarele din gradinite si scoli(hepatita virala, tuberculoza, infectii streptococice, boli diareice acute etc.);
e) initiaza actiuni de supraveghere epidemiologica a virozelor respiratorii in sezonul epidemic.
2. Controleaza zilnic respectarea conditiilor de igiena din spatiile de invatamant, cazare si alimentatie din unitatile de invatamant arondate.
3. Vizeaza intocmirea meniurilor din gardinite, cantine scolare si efectueaza anchete alimentare periodice pentru verificarea respectariiunei alimentatii rationale.
4. Initiaza, desfasoara si controleaza diversele actvitati de educatie pentru sanatate(instruirea grupelor sanitare, lectii de educatie pentru sanatatela elevi , personalul didactic si administrativ).
5. Desfasoara activitati de educatie pentru sanatate pe probleme de nutritie, stil de viata si eduatie sexuala.
6. Urmareste modul de respectare a normelor de igiena a procesului instructive-educativ  (teroetic, practic si la orele de educatie fizica).
7. Verifica efectuarea periodica a examinarilor medicale stabilite prin reglementari ale Ministerului  Sanatatii, de catre personalul didactic si administrativ- gspodaresc din unitatile arondate.
8. Participa la actiuni profilactice organizate si desfasurate de alte foruri medicale din scoli (testari PPD 2u , pentru TBC etc.)
9. Completeaza impreuna  cu cadrele medii din subordine darile de seama statistice(SAN) lunare si anuale privind morbiditatea inregistrata si activitatea  cabinetelor medicale din gradinitele, scolile si unitatile de invatamant superior arondate.
10. Participa la comisiile medicale de examinare a candidatilor la concursurile de admitere in licee si scoli profesionale.
11. Participa la anchetele starii de sanatate initiate in unitatile de copii si tineri arondate.
12. Prezinta in consiliile profesorale ale scolilor si unitatilor de invatamant arondate o analiza anuala a starii de sanatate a elevilor.
13. Constata abaterilede la normele de igiena si antiepidemice, informand reprezentantii inspectiei sanitare de stat din cadrul directiei de sanatate publica judetene, respective a mun. Bucuresti, in vederea aplicarii masurilor prevazute de lege.
 
3  Atributiile   medicului  din cabinetele medicale din gradinite si scoli referitoare la  prestatii medicale curative sunt urmatoarele:
1. Acorda la nevoie primul ajutor prescolarilor, elevilor din unitatile de invatamant arondate  medicilor respective.
2. Examineaza, trateaza si supravegheaza medical elevii bolnavi, izolati in infirmeriile scolare.
3. Acorda consultatii medicale la solicitarea elevilor din unitatile de invatamant arondate, trimitandu-i, dupa caz, pentru urmarire in continuare la medical de familie sau la cea mai apropiata unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate.
 
Art.109.Atributiile  medicului  dentist  din  cabinetele  de medicina  dentara  din  scoli, privind asigurarea  asistentei medico-dentara,  profilactica  si  curativa sunt urmatoarele:
1. Aplica masuri de igiena orodentara, de profilaxie a carierei dentare si a afectiunilor orodentare.
2. Efectueaza examinari periodice ale aparatului orodentar al rescolarilor, elevilor si trimite specialistului cazurile care depasesc competenta cabinetului medico-dentar scolar.
3. Depisteaza active si dispensarizeaza afectiunile orodentare.
4.Urmareste dezvoltarea armonioasa a apararului dento-maxilar prin conservarea si refacerea morfologiei dentare.
5. Urmareste refacerea morfologiei functionale a dintilor temporari si permanenti.
6. Asigura profilaxia functionala de conditionare a obiceiurilor vicioase.
7. Examineaza paradontiul in vederea  decelarii semnelor clinice de debut al unei inbolnaviri cornice.
8.  Examineaza , stabileste diagnosticul si efectueaza tratamentul cariilor dentare.
9. Efectueaza interventii de mica chirurgie oro-dentara (extractii de dinti, incizii de abcese dentare).
10. Dispensarizeaza elevii si studentii care prezinta anomalii dento- maxilare si paradontopatii impreuna cu  medicul dentist specialist si efectueaza tratamentele indicate de acesta.
11. Acorda primul ajutor in caz de urgenta medico-dentara in colectivitatile arondate.
12. Efectueaza educatia prescolarilor si elevilor in vederea realizarii profilaxiei cariei dentare si a anomaliilor dento-maxilare.
13. Aplica si controleaza respectarea masurilor de igiena si antiepidemice.
14. Controleaza sterilizarea  corecta a aparaturii si instrumentarului medical.
15.Colaboreaza cu medical scolar de medicina generala, cu medicul specialist in medicina de families au de alte specialitati pentru prevenirea afectiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afectiuni cornice.
16. Depisteaza precoce leziunile precanceroase si formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavitatii bucale si indruma pacientul catre serviciul de specialitate.
17. Elibereaza scutiri medicale pentru absente de la cursuri din motive stomatologice, in conditiile stabilite prin norme ale Ministerului Sanatatii.
18. Asigura aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare si tot ceea ce este necesar pentru o buna functionare a cabinetului.
19. Raporteaza annual directiei de sanatate  publica teritoriale starea de sanatate orodentara a copiilor din colectivitatile  arondate.
20. Intocmeste la sfarsitul fiecarui ciclu de invatamant, bilantul de sanatate orodentara care va insoti copiii in ciclul de invatamant urmator.
 
Art.110. Atributiile asistentului medical din cabinetele medico-dentare din scoli privind asistenta  medico-dentara preventiva si curativa sunt urmatoarele:
1. Desfasoara activitate de medicina preventiva si curativa impreuna cu medicului stomatolog si sub indrumarea acestuia efectuind, conform normelor metodologice ale Ministerului Sanatatii, examene medico-dentare, activitate de educatie pentru sanatate, controlul aplicarii si respectariinormelor de igiena orodentara, cu accent  pe prevenirea cariei dentare.
2. Asigura primul  ajutor in caz de urgenta medico- dentara prescolarilor si elevilor si supravegheaza transportul acestora la unitatile sanitare.
3. Asigura acordare primului ajutor in caz de urgenta medico-dentara  in perioada examenului de bacalaureat.
4. Efectueaza si raspund de sterilizarea instrumentarului.
5. Aplica orice alte masuri de igiena si antiepidemice in cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul dentist.
6. Desfasoara si alte activitati conexe:
a). completarea, sub supravegherea medicului dentist, a rapoartelor statistice;
b). gestionarea instrumentarului, a materialelor sanitare si a medicamentelor din cabinetul medico-dentar, in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii.
   
Art.111.Atributiile si responsabilitatile asistentului comunitar
 
1.  Atributii  principale :
1.  identificarea familiilor cu risc medico-sociale din cadrul comuntatii ;
2.  determinarea nevoilor medico-sociale ale populatiei cu risc;
3.   culegerea datelor despre starea de sanatatea famiilor cdin teritoriul unde isi desfasoara activitatea;
4.   stimularea de actiuni destinate protejarii sanatatii ;
5.  identificarea, urmarirea si supravegherea  medicala a gravidelor cu risc medico-social in colaborare cu medicul de familie si cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea in familie a conditiilor favorabile dezvoltarii nou-nascutului;
6.  efectueaza vizite la domiciliului lauzelor, recomandand masurile  necesare  de protectie a sanatatii mamei si nou-nascutului;
7. colaboreaza cu serviciul social din Primarie si din alte structuri precum si cu mediatorul sanitari din comunitatile de rromi pentru prevenirea abandonului in cazul unei probleme sociale;
8.  supravegherea in mod activ a starii de sanatate a sugarului si a copilului mic;
9.   promovarea necesitatii de alaptare si a practicilor corecte nutritie;
10. participarea, in echipa, la desfasurarea diferitelor actiuni collective, pe teritoriul comunitatii: vaccinuri, programe de screening populational, implementarea programelor nationale de sanatate;
11.  participarea la aplicarea masurilor de prevenire si combaterea eventualelor focare de infectii;
12.  indrumarea persoanelor care au fost contaminate pentru controlul periodic;
13. informarea medicului de familie cu privire la cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activitatilor in teren;
14. efectuarea vizitelor la domiciliul sugarilor cu risc medico-social tratati la domiciliu si urmarirea aplicarii masurilor terapeutice recomandate de medic;
15. urmarirea si supravegherea in mod active a copiilor din evidenta speciala(TBC,HIV/SIDA, premature, anemici etc.);
16.  identificarea persoanelor neinscrise pe listele medicilor de familie si implicarea in activitatea de inscriere a acestora; urmarirea si supravegherea activa a nou-nascutilor ale caror mame nu sunt pe listele medicilor de familie sau din zonele in care nu exista medici de familie;
17.  organizarea de activitati de consiliere si demonstratii practice pentru diferite categorii populationale;
18.  colaborare cu ONG-uri si cu alte institutii pentru realizarea programelor ce se adreseaza unor grupuri-tinta (varstnici, alcoolici, consumatori de droguri, persoane cu tulburari mintale si de comportament),in conformitate cu strategia nationala;
19. urmarirea identificarii persoanelor de varsta fertila; desfasurarea activitatilor de informare specifice domeniilor de planificare familiala si contraceptie;
20.  identificarea cazurilor de violenta domestica, a cazurilor de abuz , a persoanelor cu handicap, abolnavilor cronici din familiile vulnerabile;
21.   efectuarea activitatilor de educattie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos.
 
2. Principalele responsabilitati:
1. respectarea normelor eticii profesionale, inclusive asigurarea  pastrarii confidentialitatii in exercitarea profesiei;
2. respectarea actelor si hotararilor luate in conformitate cu pregatirea  profesionala si limitele de competenta;
3. imbunatatirea continua a  nivelului cunostintelor profesionale prin studio individual sau alte forme de ducatie continua;
4. intocmirea evidentei si completarea documentelor utilizate in execitarea atributiilor de serviciu, respectiv registre,  fise de planificare a vizitelor la domiciliu si alte asemenea documente prevazute de legislatia in domeniu.
Art.112.Atributiile  mediatorului  sanitar:
1.  cultivarea increderii reciproce intre autoritatile publice locale si comunitatea de rromi din care face parte;
2.   facilitatea comunicarii intre membrii comunitatii de rromi si personalul medico- sanitar;
3. catagrafierea gravidelor si lehuzelor, in vederea efectuarii controalelor medicale periodice prenatale si post-partum explicand necesitatea si importanta acestora; insotirea la aceste controale, facilitand comunicarea cu medicul de familie si cu celelalte cadre sanitare;
4. explicarea notiunilor de baza si avantajele planificarii familiale, in contextual sistemului cultural traditional al comunitatii de rromi;
5.  catagrafierea populatiei infantile a comunitatii de rromi;
6.  explicarea notiunilor de baza a asistentei medicale a copilului;
7.  promovarea alimentatiei sanatoase, in special la copii, precum si a alimentatiei la san;
8.   urmarirea inscrierii nou-nascutului pe listele medicului de familie, titulare sau suplimentare;
9. sprijinirea personalulu medical in urmarirea si inregistrarea efectuarii imunizarilor la populatia infantile din comunitatile de rromi si a examenelor clinice de bilant la copiii cu varsta cuprinsa intre 0-7 ani;
10  explicarea avantajelor includerii persoanelor in sistemul asigurarilor de sanatate, precum si procedeul prin care poate fi obtinuta calitatea de asigurat;
11. explicarea avantajelor igienei personale, a igienei locuintei si spatiilor commune; popularizarea in comunitatea de rromi a masurilor de igiena dispuse de autoritatile competente;
12. facilitarea acordarii primului ajutor, prin anuntarea cadrelor medicale/serviciul de ambulanta si insotirea echipelor care acorda asistenta medicala de urgenta;
13. mobilizarea si insotirea membrilor comunitatii la actiunile de sanatate publica ; campanile de vaccinare, campanile de informare, educare si constientizare din domeniul promovarii sanatatii, actiuni de depistare a bolilor cornice etc.; explicand rolul si scopul acestora;
14. participarea la depistarea active a cazurilor de tuberculoza si a altor boli transmisibile, sub indrumarea medicului de families au a cadrelor medicale din cadrul directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti;
15. la solicitarea cadrelor medicale, sub indrumarea stricta a acestora, explicarea rolului tratamentului medicamentos prescris, reactiile adverse posibile ale acestuia si supravegherea administrarii medicamentelor, de exemplu: tratamentul strict supravegheat  al pacientului cu tuberculoza;
16.  insotirea cadrelor medico-sanitare in activitatile legate de prevenirea sau controlul situatiilor epidemice, facilitand implementarea masurilor adecvate, explicand membrilor comunitatii rolul si scopul masurilor de urmarit;
17.  informarea cadrelor medicalecu privire la problemele deosebite aparute in cadrul comunitatii:focare de boli transmisibile, parazitoze, intoxicatii, probleme de igiena a apei etc.
18.  informarea in scris a directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti asupra problemelor identificate cu privire la accesul membrilor comunitatii rrome pe care o deserveste la urmatoarele servicii de asistenta medicala primara:
a)      Imunizari, conform programului national de imunizari;
b)      Examinari de bilant al copilului cu varsta cuprinsa intre 0 si 7 ani;
c)      Supravegherea gravidei, conform normelor metedologice ale Ministerului Sanatatii;
d)      Depistarea active a cazurilor de TBC;
e)      Asistenta medical de urgenta;
f)        Informarea asistentului social cu privire la cazurile potentiale de abandon ale copiilor.
 
CAPITOLUL XVI
REGULI GENERALE PRIVIND CIRCULAŢIA ŞI OPERAREA DOCUMENTELOR
ÎN CADRUL  SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

Art.113.Toate documentele care circulă în şi între diferitele compartimente ale Serviciului Public de Asistenta Sociala Slobozia vor primi un număr de înregistrare din cadrul Programului electronic de urmărire a cererilor.

Art.114.Între diferite compartimente documentele vor circula pe bază de semnatură de predare/primire, într-un registru sau borderou, în care se va specifica numărul şi data înregistrării documentului, data şi ora primirii/predării, numele şi semnătura în clar a celui care a primit documentul.
Art.115.Pentru a avea o evidenţă corectă a circulaţiei documentelor, acestea vor circula fizic în acelaşi timp în care vor circula şi electronic.
Art.116.Se interzice trimiterea în operare a unui document pe calculator fără a fi trimis şi fizic, sau invers.
Art.117.Fiecare compartiment sau direcţie în parte va stabili care este circuitul normal al fiecărui tip de document, astfel încât să se elimine pe cât posibil întârzierea nejustificată a rezolvării unei probleme, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
Art.118.Circuitul unui tip de document se poate modifica, în funcţie de necesităţi, de către fiecare compartiment sau direcţie în parte, prin stabilirea unor reguli interne, care vor fi aduse la cunoştinţă tuturor celor implicaţi în rezolvarea problemei respective.
Art.119.Salariaţii Serviciului Public de Asistenta Sociala Slobozia au obligaţia de a rezolva problemele specifice şi de a răspunde solicitărilor petenţilor în termenele de rezolvare stabilite
Notele interne, transmise între diferite compartimente, au termen de răspuns 24 ore de la data primirii.
Art.120.Mânuirea şi păstrarea sigiliilor care se aplică pe documente, folosite de Serviciul Public de Asistenţă Socială Slobozia se vor face numai de către funcţionarii publici împuterniciţi .
Înregistrarea documentelor se va face numai de către salariaţii special desemnaţi şi instruiţi în acest scop.

CAPITOLUL XVII.

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
 
Art.121 Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislaţie, care privesc probleme de organizare, sarcini şi atribuţii noi stabilite în sarcina autorităţii publice locale.
Art.122
1) În raport de modificările intervenite în structura sau autoritatea Serviciului Public de Asistenţă Socială Slobozia, fişele posturilor vor fi reactualizate cu aprobarea directorului executiv .
2) Pe baza extraselor din prezentul regulament şefii de birou, coordonatorii de compartimente întocmesc fişele posturilor pentru toate persoanele subordonate, pe care le aprobă directorul executiv.
Art.123. Personalul Serviciului Public de Asistenţă Socială va fi obligat :
a) să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament ;
b)  să manifeste grijă, disciplină, initiaţivă şi o bună colaborare în îndeplinirea sarcinilor specifice
c) să răspundă personal pentru conţinutul, forma şi legalitatea actelor şi a materialelor pe care le întocmesc în cadrul competenţelor ;
d)are obligaţia de a informa posibilii beneficiari asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite şi a tuturor drepturilor şi să-i trateze cu respect şi demnitate , păstrând confidenţialitatea informaţiilor 
e)  să asigure confidenţialitatea actelor Serviciului Public de Asistenţă Socială Slobozia.
Art.124. Prin grija directorului executiv si a  sefilor de serviciu/ birou/compartiment  Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public de Asistenta Sociala Slobozia va fi insusit de către fiecare salariat pe bază de semnatură, iar tabelele nominale se vor preda la Compartimentul ”Resurse Umane”.
Art. 125. Modificarea/ completarea prezentului regulament se va face numai prin hotarare a Consiliului Local Slobozia.
Art.126.Nerespectarea dispozitiilor Regulamentului de organizare si functionare atrage după sine răspunderea administrativă sau civilă.
Art.127. Prevederile prezentului Regulament de organizare si functionare se consideră modificate de drept in momentul aparitiei altor dispozitii legale.
 
 
 
 
                 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                              
                                      Raileanu Ionut                                            S E C R E T A R,   
                                              

                                                                                                  Costea Agripina-Gabriela