CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
 


H O T Ă R Â R E
prin care se conferă, post-mortem, titlul de ,,Cetăţean de onoare al municipiului Slobozia” d-lui Constantin Axinte

 

Consiliul Local al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din 27 august 2009;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a d-nei Rozica Şerban;
- Referatul nr. 29981/03.08.2009 Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Tineret;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Tineret, Sport, Protecţie Socială şi Înfrăţire între Oraşe;
- Prevederile art. 36, alin. (8) din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală.
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – republicată, privind administraţia publică locală,

 
H O T Ă R Ă Ş T E:
             
Art. unic - Se conferă, post-mortem, titlul de ,,Cetăţean de onoare al municipiului Slobozia” artistului-fotograf Constantin Axinte.
 
 
 
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              Contrasemnează
                                  Gabriel Ioniţă                                            S E C R E T A R,
                                                                                                   Simona Dumitrache
 
 
  
Nr. 147
din 27 - 08 - 2009